آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

جام و حدت را به دلهای کباب آورده ای

نا مه ا م را با ز  با لطـفــت  جواب  آورده ای               جام و حدت را به  دلـهای  کـبـا ب  آورده ای
از دیار د وسـتا ن خا ر ج ا ز مـیـهــن کـنـون                نـا مهُ  مـر قـو مـهُ   از مشـک نا ب آورده ای
مـن چه گویم  وصف قلب پاک  و محبوب  ترا               عـطـر حـٌب دوسـتـی را چـون گلاب آورده ای
از دیـار غــربــت  یـاران  مـحـبـوب وعـزیـــز                مـر هـمـی را  بهــر دلـهـای  کـبا ب آورده ای
از بهــار  وبـلـبـل  ســرو چـمـن گفــتی سـخـن               تا که مـا  را یـاد  ز آوا ن  شــبـا ب آورده ای
دوسـتا ن  رازدان  هـمچـو  بـهــرو ش  وثـوق              از یگانه  تا بــلا ل  صـد هـا  کـتا ب آورده ای
در فـرا ق دوسـتان  یکـد ل و جا ن  ای عـزیـز              بـهــر مـا درٌ   دری  را بـی حســا ب آورده ای
از معــا شـــر تا  قـیـا م و  وز عـزیــزه  تا ثـنـا              تحـفـهُ  نـظـــم  درٌی  چـون  درٌ ناب  آورده ای
از دیـار دود وا تش  سـر زمیـن  جنگ و خون              آه و درد و نا له و اشک و خضـا ب آورده ای
از نــدا  وغــوری و  فـرخاری  ام  داری  پیا م             وز ســـراج  و پـرتـو م  لـب و لـباب آورده ای
از حبیـبی، حـیدری محـمـود و غوری قصه ها              از سـعــیـدی و فـــگارم ا شـک نا ب آورده ای
بـهـر جام  و ا عــلـم  یاران هـمـد ل هـر زمان             بهـر هـرکـس لطـفـها حسـب  صـواب آورده ای
بـهـر خو شـنـود  و فـرو تن  فا یـر نیکـو سیر               نـظـم شـیـریـن را بـســا ن شـهـد نا ب آورده ای
سالهـا بـردی جـفـای  جنگ و تهـدیــد و فـشـار             آ فریـن برعـزم  راسـخ   ایـنکه تا ب آورده ای
بـهـر فـضــل  بـیـنـوا  و مـحــرم  اســرار خـود
داسـتا ن دوسـتی  با  فـصــل  و با ب آورده ای

 

اسـتـا د فـضــل ا لـحـق  فـضــل 
ا ســد سـا ل 1389 هـجـری شـمـسی 
ایـن پا رچه به ا حـتـرام به پاسـخ  نا مهُ مـنـظـو برا در مـحـتـر م الـقـدر جناب عـبـد الـکـریم خوشـنـود کهـد ستا نی هــروی  زیر عنـوان (( این چه طرز دوستی است ،بر دل قــرار آورده ای  ***  یا کـه الهامیست ،  و تواز ســـوی نگـار آورده ای)) سـروده شده اســت. و هـکـذا خوا سـتـم روابط قلـمی را اندکی وسـعـت بخـشـم واز دوستان فر هنگی مانند  چون جناب وثوق ،بهروش ، یگانه، بسـم الله بلال ،معاشر، قیام ، عزیزه عنایت ، استاد ثنا، داکتر صاحب ندا، غفور غوری ، مولانا فرخاری،استاد سراج واستاد سید کریم پرتو, نثار احمد حبیبی، استاد شاه محمود، محـمـود ، انـجـنـیر عبـد الر حمن غوری ، سعیدی و جناب غلام علی فگارزاده که بیشتر سر وکار شان به خارج و زهر تلخ مهاجرت ها را کشیده ذکر خیری نما یم . به آرزوی وسعــت بخشیدن این دایره دعا کنـم.
 با عرض ادب واخلاص.