آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

جام ما

جـــام مــا از مــا دل آزار است وبـس                 از نـظر خواهی به انکار است و بس
هر زه گـوئی باعـث ایــن کــار شــــد                  مــردم از این شیوه بزار است و بس
تا قـــلــم کــج رفــت در قــامـوس مـا                  جـام ما چون موج رگبار است و بس
هــر یکـی انــدیــشـه ای دارد بــه دل                  بـس تـفـاوت هـا به پندار است و بس
از قلم بشنو اگـــر خــوب اسـت و بـد                  هر که را رسمی به گفتاراست و بس
آدمــــــی انــــدر تـفــــاوت زاده شـــد                   نـی مـوافق با تو در کار است و بس
خــود پــزیـــری شیوهء نــیــکــو بـود                  خــود پــسنــدی لایق نار است و بس
هـــر کــه راهــی دارد انــدر زنـدگـی                   غـرق این دریای اسرار است و بس
بــاز کــن ایــن بخش و نیکو می نگر                  نشر کــن آنچـه سزاوار است و بس
بس کن ای (دهزاد) و ایــن دفتـر بـبـنـــد
گــفــتـه ات عکس العمل دار است و بس