آرشیف

2015-9-15

نثار احمد کوهین

جام غور جان من است:

سخنی دارم به دوستانیکه کمربه نابودی سایت جام غور بستند امیدوارم ارزش خواندن تان را داشته باشد.

بادرود واحترامات برهمه دوستان گرامی!

عزیزان سایت جام یک سایت نه بلکه یک روح و نفس است برای غوروغوری ها،ارزش سایت جام را نمی توانم باهیچ یک از داشته های امروزوی غورمقایسه کنم.چیزی راکه بشودسایت جام را ازلحاظ ارزش به اوتشبه کنم نمی یابم چون سایت جام معدن علم وآگاهی است اللخصوص درموردغور وغوری ها،سایت جام روح وجسم دیروز، وروح وجسم امروزغور رازنده درخود حفظ دارد.جام درباور من یک معدن عام و ناتمام است نباید معادن را به آتش کشید. استاداعلم هرچی که گفته براساس تفکر وباور شخصی،تجربه،ومعلومات اطرافیان  اش بیان داشته است. صحت وسقم قول شان بر می گردد به آگاهی وعدم آگاهی، بر داشت درست وعدم بر داشت درست ما. جناب علم مسولیت آنچه راگفته داردنه آنچه که ما برداشت می کنیم.  تاسف است! نباید با یک اختلاف نظر خانه را آتش کشید. نصحیت کنید نقد کنید ولی تعرض هرگز.

من واقعن خسته شدم از توانایهای که در مسیرغلط سوق داده می شود سخت متأسف هستم.

امید وارم جوانان، روشنفکران، تحصیلکرده ها،جوانا باعلم وباهنر غوری ام رسالتمندانه وهدفمندانه، صادقانه برای یک آینده بهتر ونجات از بدبختی فعلی تلاش کنند.تیرخوردیم ولی طبیب نشدیم این جهل مرکب است.از حمایت قوماندان مسلح بیسواد وقلدرهای محلی چی به دست آوردیم؟نتیجه همه قربانی جهاد،دفاع وحمایت های انتخاباتی ما چی شد؟ ای کاش زور یکی ازین قوماندانکها  کوچک ترین برفی را از سر راه مان در بیرون از غور آب مینمود. این قوماندانانان که ماجوانان فدای شان می شویم به سخن ساده بارالاغ خوده هم در بیرون از غور بلند کرده نمی توانند سخت جگر خونم از عملکردجوانانیکه تصمیم به هک نمودن جام داشتند.  بس است برادران جوانم ! امیدم باشماست هرچه دوست دارید مرا دشنام بدهید تخریبم کنید،تهمت بزنید،توهین ام کنید؛ ولی نگذاریدیکی مراحذف فزیکی کند.من را همان شی مخروبه ی نابکار در انباردانی فکر کنیدکه شاید روزی درکار باشم؛ ولی دورم نیندازید نابودم نسازید مطمین باشید آن ضرب المثل( صد سال به بار یکسال به کار ) بدون تجربه ثابت شده گفته نشده است.سایت جام جان من است وجان صدها مثل من لطفن برای نابودی اش فکر نکنید چی رسد به عمل فجیع که دست به نابودی اش بالا زنید.

باعرض حرمت: کوهین.

22/6/94