آرشیف

2014-12-15

مولوی سید محمد حکیمی غوری

جام شیر به خان عبدالقدیر

 

(دانشمند عبدالقدیر علم)

بسمه تعالی

 
علــــــم ای شیـــــــرآسیـــــا ،عقـــاب کـــارزار،غـــور!
الاای نخبـــــه دوران ،دمــــــادم افتخــــــــار، غـــــــور!
 
بـــه عقــــل وفهـــم و دانشــت، هـــزارن مـرحبا، گویم
بلیغی عصرحـا ضری، فصیــــح ونــــامـــــدار، غـــــور
 
همــــه نٌســـاخ دورانـــت ،بــــه پیـــش ایـــن قلـــم ،تــــو
زنـــــد زانــــــو، بــــه هــــردهـــری، گٌهـــری آبدار،غور
 
بـه انــدیشئـه عجیـبت، ادیبـــان شـــد ه انـــد، مــدیــون (1)
جـــزاک الله عــــزیـــزی مــن، تویی خدمت گذار،غور (2)
 
فضــای کــــوهســــارمـــن، بـــی تــو ظلمـت گزین باشــد
بیـا رفـع تظلـم کـــن ،تــــــوخــــور،تــــابـــــدار،غـــــــور!
 
بهــاراسـت عنـدلیـب مــن، بـه گلشــن نغـمه تـــو است (3)
صـــدای نالــــه میشنـــوم، زکبــک، پـــــرخمـــــار،غــــور
 
اگــرچـــه وصــف وتمـجیـدت، ازیــن افــزون بــود،یــارم!
 
به حال ملک، پــــریشـــانـم ،قبــــول کـن، ازفــــگار،غـور
حکیمـی خستـــه ومحــزون، بــه ایـــن مـاتم صحرا،هردم
  بـه سازد سـال ومـه دانیـد، به کوه وسنگ و خار، غور (3)

(1) بسا علمای بزرگ را درغوردیدم به فهم واندیشه و دانش و علم ونویسندگی شما زبان سپاس داشتند.
(2)  اینکه سایت جام غور را به خدمت فرهنگیان گذاشتی اشاره به آن گفتم وغیره.
(3)  محترم  من درکوهسارهای دورافتاده ازانترنت ،درولایت هرات زندگی دارم ،فقط، چند روز است به غورآمده ام، به جناب مفتی صاحب ابوالفیض بشری ملاقات کرده ام، وازبیانات شان به شما گرویده شده ،فرصت را غنیمت دانسته، به شما سلام کردم و رفتم ،خدا حافظ !
 
 حکیمی غوری