آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

جاده ای پــــــــــــــــــــر امن

 

امنیت یک جز مهم برای رفاع جامعه است وتامین آن درشهرها وقصبات باید یکسان باشد مادر شهرخویش به موارد ازتامین امنیت برخوردیم که ناگزیر درباره اش چیزی نوشته کنم.
من به جاده شرقی شهر چغچران رفت وآمد دارم وهمه روز ازین جاده میگذرم اما از روزیکه متوجه این جاده هستم امنیت بسیار شدید وبیش ازحد تنها درین جاده یاکوچه گرفته شده است درحالیکه این مسیرهم یکی از نقاط شهر ماست ولی درین قسمت توجه بیشتر برای امنیت نمیدانم برای چه منظور بوده است. درمسیرجاده میدان هوای دفتر یونما سابق موقیعت دارد وعقب آن ریاست امنیت ملی میباشد درین جاده که بسوی فامیلهای میدان هوای وقسمتی از شهرک مهاجرین امتداد یافته است در کنار جاده دوصد متری سه برج پیره داری ازطرف ریاست امنیت ساخته شده که از منزل دوم آن سربازان میتوانند اطراف خودرا خوب نظارت کنند ودرسمت دیگر آن پیره داران پولیس که جهت امنیت دفتر یونما سابق توظیف شده اند استاده اند درجوار سرک عقب دفتر یونما چندین غرفه ساخته شده که برای استفاده سربازان پولیس میباشد اما مسولین امنیتی متوجه این موضوع نشده اند که درجاده تقریبآ یکنیم ویا دوصد متری چهار الی پنج نفر پیره دار مسلح چه ضرورت است درحالیکه درساحات دیگر شهر به فاصله های زیاد پیره دار دیده نمیشود که این خود یک مصرف اضافی خواهد بود. وازین نیرومیشود درجاهای دیگر که خلای امنیتی دارند استفاده گردد.بهرصورت ازین جاده هرکسی بگذرد فکر میکند این جاده ریاست جمهوری است چون درهرچند قدمی یک پیره دار از دوارگان امنیت وپولیس استاده واز ساحه نظارت میکنند درحالیکه نظربه کم بودن عرض جاده وساحه پیره داران ریاست امنیت که ازبرج های بلند ترصد میکنند بخوبی میتوانند امنیت عقب دفتر یونما وریاست امنیت را بگیرند واز هرنگاه برای امنیت ساحه کفایت میکند وسربازان پولیس تنها برای ضایع نمودن وقت شان درآن جا هستند ویا اینکه ارگان های امنیتی بالای یک دیگر اطمینان ندارند.
بدین صورت برای فعلا جاده مسیر میدان هوای خصوصآ ساحه ریاست امنیت ویونما سابق از جمله با امن ترین جاده های شهر چغچران بشمار میرود که همشریان ما میتوانند به خاطر آرام ازین جاده عبور ومرور نمایند وبدانند که الی ختم این جاده امنیت بشکل درست گرفته شده است. 
به چند تصویر که ازین ساحه گرفته شده است توجه نمایید:

نمای از غرفه ها وبرج های پیره داری که دریک جاده مقابل هم قراردارند وعساکر به همکاری همدیگر ازین جاده حفاظت میکنند

نمای از غرفه ها وبرج های پیره داری که دریک جاده مقابل هم قراردارند وعساکر به همکاری همدیگر ازین جاده حفاظت میکنند

این هم سه برج پیره داری ریاست امنیت ملی که سربازان از ساحه نگهبانی میکنند ولی درمقابل آن سربازان پولیس داخل غرفه ها نشسته اند.

این هم سه برج پیره داری ریاست امنیت ملی که سربازان از ساحه نگهبانی میکنند ولی درمقابل آن سربازان پولیس داخل غرفه ها نشسته اند.

روبروی دروازه ریاست امنیت ملی چندین غرفه خورد وبزرگ چوبی وسمتی دیده میشود که به منظور محلات پیره داری وبودوباش سربازان گذاشته شده است ولی فعلا این ها بی فایده اند.روبروی دروازه ریاست امنیت ملی چندین غرفه خورد وبزرگ چوبی وسمتی دیده میشود که به منظور محلات پیره داری وبودوباش سربازان گذاشته شده است ولی فعلا این ها بی فایده اند.

روبروی دروازه ریاست امنیت ملی چندین غرفه خورد وبزرگ چوبی وسمتی دیده میشود که به منظور محلات پیره داری وبودوباش سربازان گذاشته شده است ولی فعلا این ها بی فایده اند.

 

پایان
چغچران
حمل 1393