آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

ثنا و حمد حق هر آن نویـسم

ثـنـا  و حــمــد   حـق  هــــر  آ ن   نـو یـــســــم
حـضــور حـضــر ت  ســـبــحــا ن  نـو یـــســــم
 
به  ر و ح   مـصــطــفـــی  آ ن  شـاه  خـو بــا ن
درود  و  و صـــف  بــی  پـا یــا ن  نـو یـــســــم
 
بـه  ا صـحــا ب  کــبـــا ر   و  چـهــا ر  یـا ر ش
د مـــا د م  رحــمـــت  و  غــفـــرا ن نـو یـــســــم
 
ز  بـس کـج  رفـــت  قـــلـــم  بـر روی  کــا غــــذ
خـطــا ی  ر فـتــه   را  جـــبــــرا ن  نـو یـــســــم
 
به   فـــر خــــا ری  عـــز یــز  د یـــــد ه  و  د ل
ســلا مــی  ا ز  د ل  و  ا ز  جــا ن  نـو یـــســـم
 
عــزیـز ی  را  کـه  قـلـبـش طـور عــشـق  ا سـت
مـــقـــا م   و مــنـــز  ل  ا یــقـــا ن   نـو یـــســــم
 
بـه  د هــــزا د  عـــز یـز  آ ن  نــور چــشــمــــم
نـو یـــد ی   ر حـــمـــت   یـــز دان   نـو یـــســـم
 
عـــز یــــز  تــو لــــکــــیــــی  پـا کــــد  ل    را
ز درد  و د ا غ  و  ا ز هــجـــرا ن  نـو یـــســــم
 
به یــا را ن  کـه  خـوردنـد  خــــشـــم  و کـیــن  را
نــشـــا ن   قــــّو ت   ا یــــمــــا ن   نـو یـــســــم
 
به  بـهـــرو ش  آ ن خــد یـو   د یــن  و د ا نـــش
حــلـــو ل   ر حـــمـــت   قــــر آ ن  نـو یـــســــم
 
بـه ا عــــلــــم   کا ردان   د یـــن  و   د و لـــــت
سـپــا س  ا ز حــر مـــت  یــا را ن   نـو یـــســــم
 
به  جـمــلـه  اهــل هــو ش و عــلــم  و فـر هـنـگ
ر مــو ز  ا لـــفــــت   ا نــــســــا ن  نـو یـــســــم
 
بـرا ی  تــک  تــک   فـــر هــــنــگــیـــا ن  نـیــز
درو د   و  ر حـــمــــت  جـــا نــا ن  نـو یـــســــم
 
به فــضــل  آ ن  مـهــربـا ن  د لــســو ز  ا یـنـک
نـو یـــد  ا ز   ا لــفــت   یــا را ن   نـو یــســـــم

 

استاد فضل الحق فضل
چـغـــچــــرا ن – دیار  فـیـــر وز کــو ه –  غــور
ا یــن پـا ر چــه  به  مـنـا سـبـت پـا یـا ن دادن به  جـدال و  مــشـا جــره ُ  لـفـظـی  که میـان حـضــرا ت  عـا لـیـقــدر  وشــعــرای  وا لا مـقــا م کـشـور هریک  ( اوستاد مو لانا عـبـد الـکـبـیـر فــر خـاری ، جـنـا ب   عـز یـز ا حـمــد عــزیـز ی صـا حــب و جـنـا ب حاجی عبد الـشـکـور دهــزاد ) که هـر کـدام شـا ن خوشبختانه  در آسـمـان  ادبیات میهـن عزیز ،مایهُ فـخــر و مباهات کـشور، مـلـت و مـردم ما هـسـتـنـد  رخ داده بـود و بـر ا سـا س تقا ضا ها و سـفارش هــا و کـو کـشـش  های دلسـوزانه  وبرادرانهُ  فـر هـنـگیـان بزرگوار  ما در خار ج و داخـل کشـور حـل وفـصــل شــد  و اکـنـو ن قـلـوب  پـر از مـهــر هـریک ایـشان غرق مـحبـت اسـت و مـن که ا ز خـیـل عا شـقا نـم این شـور و و جــد و احسـاس دوستانه ُ هـمـه فر هـنـگیان  را  در حـق این بزرگواران عا شـقانه میـسـتا یـم ؛ سـروده شــد ه ا ســت . ازینکه  این رویداد برایم بسیار با ارزش هــست خد ای عزوجلّ را شـکـر گـزارم که هـنـوز نـمـرده ام شاهــد  الـفـت و محبت مـجـدد این بزرگواران که قـلـم مـرهـون لطف و شفـقـت اسلامی و انسانی  ایـشان هســت میباشــم .  اطـمـیـنـان دارم برای هرکـدام ما دوری از یاران هـمـد ل و عـزیزا ن به دیده دل برابر صرف نظـر ازینکه  که در کـشـور ما هــر روز چه میـگـذرد کا فـی خوا هـــد بود . مـنـت خدای را که جای کیـنه اکنون در قلب قـلـب هـر کدان تان مهـر و مـحبـت  مو ج میـز ند و مـن ازیـن  حا لـت  احساس لذت میـکـنـم : 
زنـده گی با دوستان مردن ندارد با خدا **** یاد ایـشان هر نفـس اندر لحـد عـمراست عمر
 یـا هـــو !