آرشیف

2020-3-3

دوکتور ص. سعیدي

ثبت تأریخ باشد!

ثبت تأریخ باشد که دارند معکوس و  سر چپه عمل میکنند و عاقبت منفی چنین روش و عملکرد را که تأسف بار خواهد بود، خواهند دید! 
اصولاً، منطقاً و بخاطر نتیجهء بهتر کار اول باید بین خود به توافق رسید و توافق کرد بعد با همسایه ها و بعد با جهان و امریکا. 
اما با تأسف و تأثر افراد به نام یک ګروه از حرکت طالب اول با همسایه ها و پاکستان مذاکره و به توافق رسیدند و کردند، بعد با امریکا  و جهان و بعد وعده ء مذاکره و  توافق ممکن به افغانها کردند!
به این ترتیب  اين ګروه طالب، که جز ستيج سياسىافغانستان است مانند کل ستیج سیاسی خود را کُل ستیج سیاسی جا زده و دارند به نام کُل و از آدرس کُل موقف و عمل میکنند. 
اگر امریکا توافقات خود را به جانب حاکميت افغانى و کابل دور بزند و طرف توافقات افغانی خود را خلاف تعهدات اش در توافق به طالب عمل کند ، قبل از همه لطمهء تأریخی  به حیثیت خود زده، از توافقات  خویش به جانب افغانی در کابل تخلف  و در آخر امر تراژيدی ملت افغان طولانی و درتعميق افتضاح خود وی نیز خود عامل خواهد شد.  
طالب باید بداند که استابلشمنت پاکستان حرکت طالب را مانند دستپاک  و بخاطر تحقق اهداف نزدیک و دور خویش استفاده کرده و هیچګاهی هم راضی نه خواهد شد که افغانستان حکومت و ادارهء مستقل، متکی به خود و در خدمت منافع افغانی داشته باشد. پاکستان اګر  با طالب موافق بود، چرا و به چه اساس بین طالب افغانی و پاکستان  فرق ګذاشته و طالب پاکستانی را نابود کرده و نابود کردن میخواهد. قتل مرموز ملا محمد عمر آخوند زاده ( ها ) به دست پاکستان شده و این دیګر معما نیست. 
نفیه حاکمیت افغانی و نفیه محمد اشرف غنی به هر قیمت به خاطر برنامه های مهار آب، برق و مواد خام افغانی و تلاش تيم داکتر اشرف غنى  بخاطر رهایی از وابستګی به پاکستان است و حرکت طالب عکس  این خواست و در تناقض اين خواست ملت افغان عملاً در خدمت پاکستان و حتی ایران را خوب برآورده کرده و میسازد. رهبری عمودی و افقی طالب باید به هوش بیایند، هر انسان بادرد و خېر اندیش افغان باید نه ګذارد برنامهء دشمن در افغانستان  تحقق یابد. این ګذشته از سمپتی ها و علاقمندی های شخصی هریک از ما باید جهت اساسی کار ماشود و باشد! 
منطق سخن وزمان این را ثابت کرده و ثابت  خواهد کرد اما نبايد به شر و فساد فرصت داد. حق ومنطق حق را عام ساختن وجيبه است!
لطفاً از موضع به من چه بيرون شده، راست، روشن و رسا موضع بګيريد!

و ما علينا الا البلاغ المبين
د. صلاح الدين سعیدی 
۳/۳/۲۰۱۹