آرشیف

2014-11-16

استاد عبدالمجید نامجو

ثبات فکری درسیاست

 

 

بنام خالق ملکوت
ازآن جائیکه سیاست مداران بزرگ جهان سیاست را، تشخیص دادن ویابه عبارت دیگررسیدن به یک هدف ویااستراتیژی ازپیش تعین شده تعریف کرده اند تاکیدشان براین بوده است که درمسیرهدف بایدازثبات فکری منظمی برخورداربود بناء سیاست مداربایدبداندکه چه عواملی باعث برهم زدن ثبات فکری وچه مکانیزمی باعث تقویت ثبات فکری شان درسیاست میشود هرچندکه سیاستمداران برجسته جهان عامل ثبات فکری را برخورداری ازدانش بالای سیاسی میدانند اما من بااین نظرشان کاملامخالفم زیرا دانش سیاسی فقط درقسمت طرح استراتیژی آینده کارسازاست تنهاعامل ثبات فکری باورمندی وپایبندی به اهداف وافکارشخص است نه دانش سیاسی او،هستند کسانیکه ازدانش بالای سیاسی برخوردارند اما ثبات فکری درقلمرو سیاست ندارند آنها ازآینه سیاست اشخاص بی اراده ومرتجع دیده میشوند وهرگزنمیتوانند اپوزیسیون موفقی را دربرابرحریف سیاسی خودتشکیل دهند همواره باورشان این است که اگردربرابرحریف سیاسی خود قدعلم کنند ممکن خسارات جبران ناپذیری را متقبل شوند وهمین امربیانگرعدم ثبات فکری شان میباشد این گونه سیاست مداران هرگزرهبران خوبی برای جوامع انسانی بخصوص کشورهای جهان سوم یا کشورهای درحال رشد نخواهندبود وهیچگاه وجودشان منفعت یک جامعه را دربرندارد زیان شان بیشترازمنفعت شان است بایدخاطرنشان کنم که درسیاست ریسک کردن یاهمان خطرکردن یکی ازراهاي است كه سیاست مدار دانابراي رسيدن به اهدافش ان را ميپيمايد هرگاه کسی ازخطرکردن درسیاست واهمه داشته باشد بدون شک قانون سیاست را معکوس خوانده است بجای اینکه وقت گرانبهایش را وقف سیاست میکند بهتر است درگوشه بنشیند واز زندگي اش لذت ببرد سياست مدارموفق كسي است كه هميشه بخاطرتحقق اهدافش برنامه ريزي ميكند درعين حال همواره خودش را ارزيابي نموده وتلاشش اين است كه كوتاه ترين ومطمئن ترين را ه را براي رسيدن به آرمانهايش برگزيند واگربرنامه هايش موفقيت آميزنبود نااميد نمي شود بلكه مجددا برنامه ريزي ميكند ثبات فكري اينگونه سياستمداران قابل تحسين است هرگزدربرابرمعامله گريها آرمانهايشان را نمي فروشند زيرا به خود واهداف خويش كاملا ايمان دارند همان طوركه قبلا گفته شد سياست مداريكه ازثبات فكري برخوردارنباشد هرگزنميتواند رهبرخوبي باشد بلكه اوعده كسانيكه به اساس اعتماد همراييش ميكنند قرباني معامله گري هايش خواهند شد يكي از بارزترين خصوصيات اينگونه سياست مداران اين است كه سياست را ازمنظر ديدخود تملق وچاپلوسي تعبيروتعريف ميكنند وتنها راه شناخت اينگونه افراد همين است ، خرد انساني حكم ميكند كه هرگزبه سخنان چنين انسانهاي توجه صورت نگيردوازمصاحبت باايشان پرهيزشود تااراده ضعيف شان كه بامكررهبري ميشود برشما سرايت نكند به هرصورت انسانيكه امروز به ثبات واستقامت درمسيرسياست ايمان دارد فردا رهبر بزرگي خواهدبود وملتش را بسوي شكوفايي و آينده كه سرشار ازاعتماد ،صلح و تكنولوژي مدرن است هدايت ميكند به ياد جمله معروف ديسرائيلي افتادم كه گفته است ((كسانيكه دنيارا تكان داده اند دراستعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند بلكه برعكس ، قواي عقلي آنان ازحد معمول ومتوسط تجاوزنميكرده است فقط به يك صفت ممتازبوده اند ، ثبات واستقامت )) من باور دارم كسانيكه ازثبات فكري برخوردارند بالاخره به هدف شان ميرسند، ثبات روح سياست است واگردرسياست بدون تسخير روح آن دست وپا بزنيد سرانجام همه اهداف تان متلاشي خواهد شد .
نويسنده : عبدالمجيد "نامجو"
 
تلفن : 0093797352671
 
ايميل : namjoo2009@yahoo.com