X

آرشیف

ثبات سیاسی از دوحه یا ویانا؟

 

ثبات سیاسی از افکار درون کشوری٬ که صلح پایدار بسترهای از جامعه را٬ طی کرده باشد پدیدار می شود – مدعی شدن از بیرون به مانند این میماند:‌ که کسی مدعی زنده کردن مرده باشد. و اینکه چگونه خودرا مسیح روح الله بر اعضاء توده اسطوره کرده باشد٬ هم قابل هضم است.

 

دوحه و احمد مسعود:

بیدون شک دوحه را٬ سلطه آمریکای در برابر قدرت های شرق از مسیر افغانستان هراسی دانست – احمد مسعود مدعای مردم سالاری فاقد مردم و طالبان مدعی دین فاقد خداست. در میان این دو قطب٬ مردم ما آواره و بیچاره … چون طبق آیه ۵۹ سوره نساء٬ خداوند کسی را نام گرفته در کدام آیه و حدیث اولی الامر مردم افغانستان و سایر جوامع مسلمین معرفی نکرده است و این حق انتخاب مردم می باشد. در عین حال اساسنامه جبهه مقاومت را٬ مردم ما در کدام سایت معتبر اینترنتی همه پرسی نکرده اند. و نه خودشانرا …

 

عضویت محمدحسین جعفریان در جبهه مقاومت چیست؟

زمانیکه بالای چند تن از مهاجرین غیر قانونی٬ دولت ایران حمله نظامی کرد. و موتر حامل مهاجرین حریق شده بود و در میان آتش و دود این انسان ها٬ آب گفته فریاد می زدند. آقای جعفریان چون پژوهشگر امور افغانستان و مریم سماء از کابل در بی بی سی فارسی به تحلیل این حادثه ضد انسانی دعوت شدند٬ که بازنشر آن در یتوپ ممکن که دریافت شود. آقای جعفریان از برخورد دولت ایران دفاع کرده و حقوق مهاجرت٬ که ایران عضو کنوانسسیون آن استکه مهاجر پذیرست٬ پشت کرد.

البته قبل این نوشته٬ من سایت رسمی جبهه مقاومت را٬ مطالعه کردم که عضویت خارجی ها٬ در جبهه به چه هدف می باشد٬ مورد نیافتم – شاهد رسیدن مبلغ هنگفت به آقای جعفریان که در تاجیکستان می باشد٬ نیز هستم.

حالا وی چون پژوهشگر امور افغانستان خودرا٬ معرفی می کند و من شهروند افغانی و نویسنده علوم انسانی در حوزه افغانستان٬ و هر دو ما در دوشنبه تاجیکستان٬ یک مناظره علمی تحقیقی٬ که عنوان آنرا٬ آقای جفعریان انتخاب کند در یکی از رسانه های تلویزیونی یا انترنتی در وقت معینه حاضر می شویم٬ تا مخاطبین قدرت دانش را قضاوت کرده و بعد به اساس حقوق و اساسنامه جبهه مقاومت را٬ پاسخگو کنند.

 

کمیته آریانا در امور پناهندگان افغان در تاجیکستان:

از بدو تاسیس تا کنون کسی مشهور به بهادری٬ رییس این کمیته می باشد. در باره جایگاه حقوقی کمیته از سازمان UNHCR پرسیده ام٬ که رسمیت آنرا در سازمان پناهندگی تصدیق نکرد. چون این کمیته کمک های نهادها را٬ که به مهاجرین داده می شود حیف و میل می کند. و اگر کسی دادخواهی کند با استفاده از قدرت خانمش که تاجیکی است٬ مسبب آزار و اذیت شاکی می شود٬ یکی از متضررین بنام گلاپ فرزام اکنون در کانادا است.

امروز با یکی از خانم های پناهنده افغان٬ که ناخون پایش در جستجوی خانه کرایی که کرایه بسیار افزایش نموده است٬ افتاده بود و با پای زخمی٬ طفل نوزادش در بغل و گرمی سوزان در تگاپو خانه بود – و جناب رییس بهادری با موتر سال و دریشی های مفشن از پول مهاجرین بالای مهاجرین قوانین و مقررات نیز وضع می کند.

در تاسیس این کمیته اگر سفارت افغانستان مقیم تاجیکستان٬ بیدون هدایت از مرکز یا وزارت خارجه٬ که کمیته آریانا بیشتر از چند سال می شود یعنی در وقت جمهوریت تاسیس شده٬ و سفارت نیز در حیف و میل ذینفع دانسته شده و باید پاسخگو باشد.

الخصوص تلویزیون افغانستان انترنشل٬ که در دوشنبه تاجیکستان خبرنگار نیز دارند٬ وارد مبحث شده٬ و جایگاه حقوقی کمیته را با همه پرسی مهاجرین٬ بسوی پاسخگوی جهت دهد.

کرایه تعمیر کمیته از کدام منبع نیز سوال برانگیزست …

 

محمدآصف فقیری

 

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.