آرشیف

2021-4-26

شاه ولی آرین

تیندکې

 

کـه ازادي غواړئ، رښتیا پـه وطن سـر ورکړئ
یو شئ راپاڅئ، دې ارمان ته خپل ټـټـر ورکړئ

 

وطن مـو لاړ د بـربادۍ پـر لـور تـیـنـدکې وهـي
همـدا یې وخـت دی د ګټـلو سینـه سپـر ورکـړئ

 

اغوس، دنمارک

۲۰/۰۴/۲۰۲۱

شاه ولی ارین