آرشیف

2015-12-8

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

تیم محترم تدارکاتی مقام محترم ولایت غور اخیرا در شهر فیروزکوه نظر به فساد گسترده و وسیع از طرف والی محترم غور به حارنوالی مقام محترم ولایت غور جهت بازجویی معرفی گردیدند !

به من اجازت بفرمایند چند تنِ را که من ازین کمیته ی پرپول میشناسم: ذوات محترم را اینگونه به معرفی میگیرم، آری!

    1. محترم محمد امین توخی معاون مقام ولایت غور.

    2. حاج غلام محمد پیمان رییس محترم اداری مقام ولایت غور.

    3. گور و گردن کسانیکه میگویند محترم محمد یوسف  دانیار مستوفی مقام ولایت غور نیز شامل این پرونده اند.

چند تن دیگری را نیز به این جرم متهم و به حارنوالی با اسناد، شواهد و مدارک جهت غور قانونی پرونده ی ایشان در حال شکل گیریست. ببینیم حق با کیست؟؟؟
مقام محترم ولایت غور سیما جوینده نخستین والی اند که دست به عدالت برده و چنین پرونده ی را که ولایت غور به آن ناآشناست روی دست خواهند گرفت. بانو سیما جوینده نخستین والی اند که اخیرا از بامیان سوار فلانکوچ و همه این راه پرریسک را همدوش با خواروزارها و به نان محتاجین غور به شهر فیروزکوه بدون خوف و خطر با جرعت بالای انسانی مع الخیر وارد گردیدند.
اجازت بفرمایند، تا با این بانو سلامتی و افق های روشن حیات کاری و کسانیکه با این بانو مخالفت میفرمودند شریفانه انتظار میبریم بعد ازین همکاری های انسانی شان را اگر میتوانند دریغ نفرمایند.

ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"