آرشیف

2015-8-24

محمد دین محبت انوری

تیم فعال بـــاز سازی

آهنگ پای برنامه همبستگی ملی در روستاها ودهکده های ولسوالی دولینه بخوبی شنیده میشود واز آنجا بوی بازسازی وانکشاف به مشام میرسد.
اهالی روستاها با علاقه مندی  خاص در تطبیق پروژه های شان با موسسه همکار فعالانه همکاری مینمایند ودرپیشبرد کارپروژه ها از خود شهامت ومردانگی ومتانت نشان داده اند.یکی ازشوراها که بنام جوی حاجی یحیی یاد میشود تاهنوز هیچ پول خودرا اخد نکرده ولی به اساس علاقه وشوق که به بازسازی دارند سرک خودرا بطور اساسی کارکرده اند اهالی درطول یک ماه بیل وکلند زده اند ودل کوه را شگافته اند سنگ سخره را از میان برداشته اند و سرک که شاه رگ قریه است احداث کرده اند.
به اثر سعی وتلاش کارمندان موسسه همکار افغان اید در دولینه همه بخش های برنامه متوازن انکشاف کرده وسرعت پیشرفت کارهای پروژه ها به خوبی دیده میشود.تیم دفتر موسسه همکار متحدانه برای تطبیق برنامه در هرنوع شرایط کوشش وتلاش بی شایبه نموده اند واز خود فداکاری وشهامت وظیفوی نشان داده اند.تیم موسسه همکار در دولینه شب وروز در تلاش اند تا پروژها با کیفیت خوب تطبیق شده ودرین راستا فعالیت های شان قابل قدر است.انجینران وکارمندان اجتماعی موسسه همکار برای کمک وتطبیق درست پروژه ورهنمای عملی  به قریه ها رفته وشب ها را درآنجا سپری میکنند وبرای مردم عملا رهنمای کرده تا کار پروژه ها باکیفت خوب انجام شود بطور مثال انجینر شیرزمان درکمک وکارعملی برای شوارها ودل سوزی برای مردم شهرت خاص دارد ونام اورا همه مردم بخوبی یاد میکنند واز همکاری صادقانه اش رضایت دارند.
کارمندان موسسه همکار با روحیه همکاری و همدلی  برای شوراها کمک میکنند تا پروسه تطبیق برنامه بیشتراز هروقت دیگر بخوبی پیشرفت نماید.نواقص وکمبودی را درعرصه کاری نمی پذیرند آنها به این گونه دربین مردم روستاها محبوبت حاصل کرده ودرحل منازعات ومناقشات دست بلند دارند.مادرین اواخر بخاطر نظارت از روند برنامه به آنجا سفر کرده بودیم اما درجریان نظارت بخوبی در یافتیم که همه امورات شوراها بخوبی ومتوازن به پیش میرود واز کارکرد موسسه همکار رضایت کامل داریم موسسه همکار براستی واز ته دل برای روستا نشینان خدمت کرده ونواقص ومشکلات را ازسر راه برنامه برداشته اند.
کمترپروژه وشورای را یافته ایم که کارشان مشکل ونواقص داشته باشد همه فعالیت ها مطابق پلان وپروپوزل درحال تطبیق بود.آنجا دیگر امید روشن به آینده بازسازی دیده میشود. وتیم دفتر موسسه همکار را یک تیم فعال بازسازی نام گذاری میکنیم وبرای شان افتخار مینمایم.
پایان
فیروز کوه
 اسد 1394

عکس دسته جمعی از تیم موسسه همکار وتیم دفترهمبتسگی ملی در دولینهعکس دسته جمعی از تیم موسسه همکار وتیم دفترهمبتسگی ملی در دولینه