آرشیف

2014-12-28

نجیب بهروش

تیــــغ دودم
مستزاد

گر میهن ما لانه و کاشانۀ غم شــــــــــــــــد          از غفلت هم شـــــد
یا ملت بیچاره لگد مال ستــــم شـــــــــــــــــد           از غفلت هم شــــد
آمد دوبلا از دوجناح  از( چپ) و از(راست)          کز هیبت ما کاسـت
وز هردو جهت دوست غمین خصم خرم شـد          از غفلت هم شــــد
آمد ز فراسو همه  انواع مصائـــــــــــــــــب           از فکر نه صائــب

ار سفله وناکس سبب رنج و الم شـــــــــــــد           از غفلت هم شـــد
جاهل چو نشست بر سر کرسی زعامـــــــت           برخاست سلامـــت
افراد خردمند متلاشی پی هـــم شـــــــــــــــد           از غفلت هم شــــد
هر شخص هنرور که به ملک دیگرانســت            محتاج به نانســت
بس لکۀ ننگین که به تاریخ رقم شــــــــــــد           از غفلت هم شـــد
کردند چپاول همه آثار هنــــــــــــــــــــــر را            هر گنج و گهــر را
برباد ازآن شوکت دیرینۀ جم شــــــــــــــــــد            از غفلت هم شــــد
آمد به سر خلق خدا خواری بسیـــــــــــــــار           از جور ستمگــــار
هر دامن عفت که اگر پاره زهم شــــــــــــد            از غفلت هم شــــد
از زهد دوپهلوی هرآن زاهد مکــــــــــــــار            هستیم دل افگــــار
اولاد وطن کشته به این تیغ دودم شــــــــد             از غفلت هم شــــد
هر شیخ شکم بنده که او نوکر خان اســـت            منفور زمان اسـت
منفورزمان شیخ اگر از بهر شکم شــــــــد            از غفلت هم شــــد
دیوان قضاوت که بسا جاه رفیع اســـــــــت             چون قاضی شنیع است
دل کنده زحق عاشق دینارو درم شـــــــــــد             از غفلت هم شــــد
در خانۀ مسکین که نه آبی و نه نانســـــت             دایم رمضانســــت
چون بسته به دستور ملا دست کرم شـــــد             از غفلت هم شـــد
جز غم نبود خوردنی در سفرۀ ایـــــــــــــتام            از عید مبر نـــــام
زان دیدۀ هر بیوه زن از غم پر نم شــــــــد             از غفلت هم شــد
مشکل گذرد بس سحر و شام غریبـــــــــان             در کشور ویـران
از فقر به گردون اگر این خطه علم شـــــد             از غفلت هم شــد
از پستی دونان بود احوال پریشــــــــــــــان             چیزیست نمایــان
هر نوگل امید بیفسرد و دژم شــــــــــــــــــد              از غفلت هم شـد
از خدمت اغیار شدم خسته و بیمـــــــــــــار             ای همدم هشیار
زان شهد دوعالم به مذاقم همه سم شـــــد              از غفلت هم شد
برخیز و شکن حلقه و زنجیر اســــــــــارت              بنمای جســارت
کز کاهلی ماست که بیگانه به دم شـــــــــد              از غفلت هم شـد
 
 
 
 نجیب  بهروش
ونکوور  کانادا