آرشیف

2014-12-15

مولوی سید محمد حکیمی غوری

تیرزهردار برجگرمولانا ی فرخار

 

(مولانا عبدالکبیر فرخاری)

 
 

به اساس توهین که نام برده، به  پیشوای اسلام کرده اند ،این سروده به  دفاع ازپیغمبـــر(ص) بــــرای شــــان تقـــــدیــم شــد.

 
 
کـــــریــه الصــوت (1)که آن ازغرب، میسازدندا
گـــوش ســــالــم رافشـــرده ،ای بزرگان! این صدا
 
عاقلان، انگشت، بـراذنیـــن (2) نمــــاینــد، زنهــار
گـــررســد ازاسطبــل، ایـــن بـــدتـــریــن، آوازها
 
بـــــازآیــــم بنگـــــــرم، انـــــدرکــــرامـــات ،بشر
زان سبب ،هرگزنباشد، ایـن چنیــــن، تشبیــه روا
 
هــــرچـــــه دیــــدم ،که نتیجه ،پیروی ارذل، است
شمئــــه منطــــق، هـــــدا شــد ،اونمود، تجویزما(3)
 
تانباشد ازبرایت، حـــــرف انــــــدر،ســـویی مــــن
من سخن گویـــــم ،از آن قـــــرآن پــــاک، کبــــریا
 
آن مــــــــــربیان پستت ،آورم درنظم، خـــــــــویش
مختصــــــــرســـــــــازم، بیـــــان،ازمتن قرآن خدا
 
بولهب، غرق غضب، ملعون ومـــــــــردود، ابـــــــد
بوجهل، دایم ذلیــــل، دشمــــــن، جـــــــان مصطفی
 
تابه کی راه ضلالت، مولانـــــــای، کـــــــانـــــــــادا
میروی ،بی نوروکورواهــــــــــــــــــــرمن ،را مقتدا
 
ازسرانت یاد آور،که درآ ن عصــــــــر،کلیم (ع)(4)
شد جهنم جایگاه،بلعــــــــــــم، بن باعـــــــــــورا(5)
 
بلعم ثانی تویی، انــــــــــــــــــدر،لبــــــــــاس مسلمین
بس همین کافـــــــی تــــــــــــورا ،آن روسیه روسیا
 
ای کبیر! عبـــــــــــــــــــــــرت بگیر،توزرفتگان خود
جبت وطاغــــــــــوت (6) رانمودند، سجده رفتند وتبا
 
حیی بن اخطب وآن کعب اشـــــــــــرف، بوده اند (7)
مثل تو،توهین نمودند، برجنـــــــــــــــاب، مصطفی (ص)
 
گربریب وشکی، اندرمعجـــــــــــــــــــــــــــزه، پاک او
آوری آیه، مثالش آنگاه، وادعــــــــــــــــــــواالشهدا(8)
 
من سخن رامختصر، ســـــــــــــــازم، زین باد رفتگان
گرتوآگاه شده یی، ای بیخبـــــــــــــــــــــــر!ازگفت ما
 
قسم اندر حق، که من ازگفت تو،لرزیـــــــــــــــــــده ام
که تورانام است،به این بی علمی ،اندرمـــــــــــــــولانا
 
لازم التعزیرشده ای، انــــــــــدرین ،الفاظ خـــــــــــــود
طبــــــــق دستورشــــــــــــریعت، نبــــــــــی، مجتـــــــا
 
من حکیمی سالها، رنج همیــــــــن دین، خـــــــورده ام

گردرینجا بــــــــــــــــودی، بحلقت کشیـــــــــــــدی، تیغها

 

(1)            کریه الصوت :آوازناخوش آیند.
(2)            اذنین: هردوگوش.
(3)            درعلم منطق چنین آمده زمانیکه شکل رامنطقی ترکیب مینماید هرجزء شکل که پست تر باشد نتیجه تابع همان جزء میشود
(4)            کلیم :حضرت موسی (ع).
(5)            بلعم بن باعورا:مولانا ی گمراه زما موسی کلیم (ع)بود دربرابرکلیم (ع)قرارگرفت وازدنیا بی ایمان رفت.
(6)            جبت وطاغوت: دوبوت دوران صدر اسلام بودکه این (حیی بن اخطب)آنهارا سجده کرد.
(7)            این دونفریکی عالم یهودی ودیگرسرمایداریهود درمدینه بودند وبه عذاب خداگرفتارشدند.
(8)            این جزء ایه است که خداوند ازکفارخواست اگرباورندارید که قرآن ازسوی من است ومیگویید که گفتارشخصی محمد است پس شما یک آیه رامانند قرآن باهمکاران خویش بیاورید.