آرشیف

2018-4-9

استاد فضل الحق فضل

تگاب اشنان چه مقبول و قشنگ اسـت

 

تگاب اشنان  چه مقـبـول  و قشـنگ اسـت
که چشــم انـدر نگاهـش لـنگ ،لـنگ است

شـکـــوه  دره هـــای   پُـر خـــم  و  پـیــچ
عجب عشـق آفـرین وشوخ و شـنگ اسـت

مپـُـرس  !  از جـلــوه  و  نـاز طبــیــعــت
که  جـّـو  سـرزمینــش رنگ  رنگ اسـت

نـمُــود  رنــگ  ســـرخ  و  زرد  اشـجــار
مـزیـّــن چـون کمـان هـفـت رنـگ  اســت

زمـیــنــش  روح  بخـش و عـطـر افـشـان
مُزیـن هــم  ز برفـش کـوه و سنـگ اسـت

ز سیـــل  مـنــظـر پُـر فـیـض ایـن مـهـــد
خجالـت  چـشــم  تُـرکان و فــرنگ اسـت

به  کهـسـارش نـوای  کـبک  خوشـخـوان 
ولــی  دربیشـه اش  خـوف  پلـنگ  اسـت

دریـغ   و صـد  دریغ !  از جـور گـردون
که ا یـنـجـآ قـدرت از مشت ستـنگ اسـت

نـمــانــــده   رونــقـی   در کــار  دا نـــش
که  اکـنـون  گــرم  بـازار تفــنــگ اســت

بـه  کـــام  مــافـیــا  افــتــــاده  قــُـــــدرت
زعیمـان نـره غـول وغـول تشـنـگ اسـت

مجاز اسـت ظلــم  و چـُور و خُون  ناحـق
که  عـهــد  قـُـلــدوران  جلـتـرنـگ  اسـت

الهـی ! خود  به  فـضــل و شـفـقـت  خـود
ببخـشا گـرچه حرفـهــا یـم جفـنـگ اســت 

استاد فـضــل الـحـق فـضــل
شـهـــر فـراه 15  حـُـوت سال 1396 هـجـری شـمـســـی