آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

تپد دل

 

ای مه ز غم تــوچـــون تــپد دل
از طاقت من برون تـــــپد دل

از مکر و فریب هـــرنـــگاهت
غرق است ومیان خون تپد دل

دوشــــینه شبم چه گفتی با وی
کز لطف چنین حَنون تـپد دل

در حســرت دیدنت چو ماهی
از آب جـدا بــرون تـــــــپد دل

بنگربدلم بیــــــا تو «واهـِب»
کز قدرت خود فــزون تپـــددل

 

صالحه وهاب واصل
02-02-2009
فنلو–هالند