آرشیف

2015-1-22

غلام ربانی دهزاد غوری

تير از خـــدمتت، بگذار آرام زنده گي كنيم!

 

با مقرر شدن تان بحيث يك مسئول، روزنه اميد و آرزوها بروي مردم گشوده شد، چونكه از متن خود جامعه برخاستيد و مردم به اين آرزو بودند، دردي ديرينه ما كه به هيج دوره اي مداوايش نشده است، تو دوايش را ازهندوستان آورده باشي اما اينها همه خيالات گشت ومهال.
تمام قاچاقبران(واليان) كه قبل ازشما بحيث يك مسئول دوره كاري خودرا درين ولايت به پايان رسانيدند، يكتعداد آنها خون اين مردم را گرفتند و براي خود در خارج بلدينگ ها سا ختند و يكي هم با مكر ،هيله و ارباب بازيهاي خود به اصطلاح مردم "ازر وغن چلپاسه جان خودش را چرب كن" نامش را بازسازي ماند و ديگران هم به همين ترتيب جيب هاي را پركرده و راهي منزل مقصودگشتند، علي الرغم آنگونه حالات و غارت گري ها، بازهم مردم مازنده گي خود را در مصئونيت ولي همراه بامحروميت بسر ميبردند، و زيستن در زير سايه صلح و امنيت را برهمه چيز ترجيع ميدادند زيرا (الصلح خير) در واقعيت امرجنبه محروميت اين نوع زنده گي كردن در ذات خود بربريت است. حا لآنكه شما درشروع كارتان از وعده هاي چرب وفريبنده خود در راستاي انكشاف ومنافع عامه دل مردم راشيفته وفرهيخته خود ساخته بوديد كه متاسفانه تاهنوز به هيج يك از آنهاجامه عمل پوشانيده نشده است، بر عكس باقدوم …شما يك سلسله بي نظمي ها و كشتار ها و اختلافات ذات البيني صورت گرفته كه ما مردم شاهد آن درهيج يك ازدوره هاي اخير نيستيم از جمله كشته شدن چندين تن از قوماندانان متنفذ قومي، كشتار افراد نظامي و ملكي در داخل و اطراف شهر، به راه افتادن جنگ هاي بين الطوايفي وسرازير شدن گروهاي طالبي. آيا اين ها همه بيانگر سر آغاز يك پاليسي است كه درقبال مردم ماشروع شده و يا نشان دهنده ضعف كاري و دوري ازقوه درك وفهم سياست جناب عاليست؟ خيراست ما را تير از بازسازي و نو سازي، بگذار تا همان زنده گي بامصئونيت قبلي خود را كه در محروميت بود؛ بسر ببريم ما انكشاف و عمران را در بهاي خون مردم خود نميخواهيم و ما نميخواهيم كه خون اين ملت مظلوم وستم ديده از اين بيشتر ريختانده شود.