آرشیف

2014-12-25

ضياالحق ضرغام

تو

تواستعداد پنهان دردهكده نهان به ارمغان داري ، توراه هاي پيوسته بادردهارابدون آه وناله بجاده كمال ميرساني ،درهمين جاست  كه شك وترديد، وسواس وپريشاني ، خودناشناسي وخودفراموشي ،خستگي وافسردگي ،ياس ونااميدي ، سستي وتنبلي،تن دردادن درقبال مشكلات وزانوزدن دربرابرخواهشات نفساني ، تمايلات بسوي زندانهاي  هواوهوس همه با سرعت به سراغت ميشتابند تاتوراازپادربياورند،تاتوراازمحوطه انسانيت ومحبوبيت بدوراندازند ،تاتورا ازصعودبه سقوط مواجه بسازند،تاتورادررگستان داغ بي كسي بياندا
زند،بازنجيروقلاب ميخواهنددست وپايت را ببندند ودربيابان بي نام ونشان خشم ونفرت بيافگنند،
اماتوجوان باعزم واراده هستي كه هيچ گروه نفرين شده برتوغلبه نخواهدكرد،هيچ قوه فريبنده شيطاني
درقلبت ريشه نخواهددوانيد،چون توبدخواه نيستي ،درپي خواستهاي بيهوده نميروي ،چون توحلقه تكبروجهل راازگلويت بدورانداخته اي ، توانديشه هاي انحراف گرايانه راپشت پا زده اي ودرمسيركه وجدانت رهنمايش هست درحركت گرديده اي.
پس راهي راكه روان هستي باحوصوله مندي وشكيبائي به پايان برسان ، اين راهيست كه صداي بيچاره و مظلومي درامتدادش فرياد كرده است كه اي (…)!كسي ناله ام رانشنيده است ،كسي ازرنج ودردم آگاه نگرديده است ،كسي درسختي هاودرمانده گي ها دستم را نگرفته است، يكي برزخمم مرهم ودواي نماليده است ، اينك توديوارهاي سكوت راشكسته اي ،اينك توكمر بسته اي و درفضاي تاريك من كه شمعي رانديده است همچون آفتابي طلوع نموده اي، اينك توهمان كاشف هستي كه ازروي  رازهاي دروني ات پرده برداشته اي
،توهمان مخترعي هستي كه  باورهاي انساني رادرمسيرتكامل بشري وتوانمنديهاي حاكم  براخلاقهاي غير انساني را دروجودت يافت كرده اي، اين همان نعمت (استعداد)است كه خداوند برايت ارزاني نموده است تا بوسيله آن راه را برروي خودوديگران همواربسازي.

 

بااحترام
ضياالحق ضرغام