آرشیف

2018-10-19

نثار احمد کوهین

توصیه و توقع: ​توصیه به همکاران محترم!

توقع از مردمعزیزم!
همکاران عزیز پروسه انتخاباتی دفتر امور انتخاباتی غور، در قدم نخست موفقیت و توفیق شمارا در بر گذاری یکانتخابات شفاف، عادلانه و همه شمول از باره گاه خداوند متعال تمنا می برم و در ضمن به عنوان آموز گار دفتر ولایتی، و کسیکه حد اقل سه چهار روزی در صنف آموزشی در پیش روی تان قرار داشتم و حد اقل یک جملهی را از من اموخته اید، باز هم در ادامه تاکید های قبلی تاکید می کنمو توقع دارم و اسرار  می کنم  که دور از هر نوع  وابسته گی، سیاسی، اجتماعی و قومی، مطابق با تعهد نامه ی که امضاء نموده اید و با حفظ بی طرفی تمام و به عنوان خدمت گار واقعی ملت و مردم خود عمل نموده و زمینه ساز  هیچ نوع شک و گمان و سوی تفاهمی نشوید که سبب بی اعتمادی بین ملت و کمیسیون انتخابات شود.
ما خوب می دانیم که ما وارث یک مرجع اعتبار شکستهی هستیم که در عمل کرد نا سالم  چند شخص محدود اعتماد و اعتبار این مرجع ما در پیش مردم ما نیست و نابود شده بود و حالا نیاز  و ضروری است که ما هم مسئولیت کاری خود را با تلاش و پشت کار صادقانه ادا بسازیم و هم مسئولیت اعتماد سازی و اعتبار سازی داریم، پس لطفا با رسالت ایمانی و وجدانی تان مسئولیت خویش را ادا ساخته و پلِ شوید بین ملت و اداره تان.

در قدم دوم:
از تمام همشهریان واجد شرایط رای دهی تمنا می برم  که هریک شان ناظر کار ما و همکاران ما بوده  و درین پروسه سر نوشت ساز، همکار و هم گام باشند، و هر نوع تخلف، تقلب و سوی استفادهیی که  از همکاران ما، نهاد های ناظر انتخاباتی، و کلا،  وابسته گان و کلا می بینند با تهیه  اسناد موثق، ما را درین مسیر پر پیچ و خم یاری و همکاری نمایند.

همشهریان محترم
من می دانم که حد اکثر شما مردم یگانه آروزی تان تحقق عدالت و خواستار یک انتخابات شفاف، عادلانه، و همه شمول است، و شما هم می دانید که  درین میان کم نیستند کسانیکه می خواهند منافع فردی، گروهی، و تباری خود  را مهم تر از تطبیق عدالت واقعی جاه بزند و همچنان در تیم کاری کمیسیون انتخابات ، کار مندان مراکز و محلات، ناظرین و مشاهدین، هم شایدکسانی باشند که  به اصول اداره، رهنمود ها و دستور العمل های کاری کمیسیون بی باور باشند، ولی همکاری، همرای همه مردم در قسمت تهیه اسناد بر علیه هر نوع استفاده جو و فرصت طلب ضروری و گره گشای این چالش بزرگ اجتماعی است.
در برابر خدا و مردم خود تعهد می سپارم که هر نوع مدرک، ثبوت و اسناد موثق شمارا که مبین سوی استفاده و عدم شفافیت در کار و پروسه کاری باشد، با حفظ راز و دور از هرنوع وابسته گی به مراجعه مربوطه می رسانم.
فردا شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷  روز سر نوشت ساز است و ما همه باهم و در کنار همسرنوشت خود را رقم  می زنیم و به  امید یک انتخابات سرنوشت ساز، شفاف، عادلانه و همه شمول!

نثار احمد کوهین
آموز گار دفتر ولایتی امور انتخاباتی غور 
جمعه ۲۷/۷/۱۳۹۷
فیروز کوه_ غور.