آرشیف

2014-12-25

استاد محمود بی پروا

توصیف رشوت

 

 
در روی کرهء خاکی زمین  و در یک گوشهء بسیار دور  کشور ی است که مردم آن از کارهای که بد توصیف شود بسیار علاقه میگیرند تا آنهارا در عمل اجرا و لذت ببرند ولی برعکس از کارهای که خوب شناختانده شود فوق العاده  بد شان آمده  و تا بتوانند از انجام آنها خود داری می ورزند. این شیوهء کار ، عنعنهء آن مردم و کشور را تشکیل میدهد.
 چنین تصور میشود که یک تعداد اشخاص از کشور ما هم با همین خاصیت آشنا شده و با آنها خو گرفته باشند ازینرو  شیوهء رشوت ستانی که ما تا حال آنرا حتی با ثبوت احادث و آیات متبرکهء  قرآنی بکرات و مرات بد گفته ایم هیچ تأثیر ی بالای اذهان رشوت گیران ورشوت ستانان نینداخت . بیائید تا باهم یکجا بعد ازین از این کار بسیار تعریف و توصیف کنیم تا اگر خدا بخواهد مطابق فرهنگ آن کشوری دور افتادۀ جهان خوب گوئی بالای رگ و پوست و تاروپود وجود رشوت گیران تأثیر افگنده تاباشد بلکه ازاخذ رشوت اجتناب ورزند. بهمین خواطرآقای رشوت گیر در زیر به بسیار خوبی توصیف رشوت را کرده است که لازم است  باهم آنرا بخوانیم:
رشوت یگانه وسیله زندگی مامورین دولت  و ناجی فاسق و فاسد و بد کار و آدمکش و انتحارگر است. رشوت مایه افتخار و غرور و سربلندی است. رشوت  به زندگی اشتیاق می آفریند و  به شخصیت غرور. رشوت  مرد را زیب است و زن را فریب.  رشوت نمایانگر دموکراسی نوین و آشکار کنندۀ اسلام دروغین و ریائی میباشد.  رشوت مظهر نجات از مصایب و رسیدن به عجایب است. رشوت رهائی دهندۀ ملیونها مکار و بدکار و اسیر کنندۀ هزارها قاضی ، وکیل ، وزیر و آزمند در دام هوا وهوس است. رشوت وسیله معشیت ،   زداینده زنگ حسرت و رفیق راه ذلت و مسافرت است. اگر رشوت نمی بود کسی جنگ نمیکرد ، وظیفه اجرا نمی نمود ،  خود را غریب دیار دیگران نمی ساخت. اگر رشوت نمی بود کسی به جاه و منصب و مقام  نمی رسید.  عزت  و افتخار از برکت رشوت است.  رسیدن به آب زلال ( مراد آب زمزم مکه) از لطف رشوت  میباشد.  اگر رشوت نمی بود  خان وگدا و معتبر وجود نمیداشتند  و  تلاش در زندگی راه نمی یافت. اگر رشوت نمی بود کشتن دیگران رواج نمیداشت و آنگاه فرق بهشتی ودوزخی کرده نمی شد. اگر رشوت نمی بود کسی  زناکار، بدکار  و قطاّع الطریق را گرفتار نمی کرد  و اگر همچو کسان گرفتار می شدند راه خلاصی آنهارا کس نمیدانیست. اگر رشوت نمی بود ما بیک جامعه عاطل ، مرده و بی تحرک بدل می شدیم. اگررشوت نمی بود قاضی، وزیر، قوماندان ، فاسق، دزد ، زناکار، قطاع الطریق و آدم کش با این نام و آوازه ها نمیرسیدند. اگر رشوت نمی بود ما اینقدر فرهنگ غنی نمیداشتیم.اگر رشوت نمی بود ضرورت نمیداشتیم که جهاد کنیم ، فساد کنیم، ویرانی کنیم، خون ناحق بریزانیم، با همه اعمال بد کسب شهرت نمائیم وقاچاقچی مواد مخدر باشیم. اگر رشوت نمی بود ما بهیچ وجه به حج رفته نمی توانستیم و مورد عفو و لطف پروردگار قرار گرفته نمی توانستیم. اگر رشوت نمی بود ، هرکار که میکردیم کسی از ما آزرده نمی شد . اگر رشوت نمی بود اینقدر طفیلی و مفت خور از کجا  ؟  بخود روزی فراهم میکردند. اگر رشوت نمی بود قاضی ما احتیاجی به تحصیل در خارج نمیداشت. اگر رشوت نمی بود  در روزهای کمپاین انتخاباتی کی ؟ به روسای ما چپن ، ثریا ، پول ونان میداد. اگر رشوت نمی بود مردم ازکجا ؟ بخود موتر، خانه ، سرمایه و عیش و نوش پیدا میکردند . کالا ، خوراک و پوشاک از کجا پیدا می شد.اگر رشوت نمی بود بعضی ها چطور میتوانستند شاروال ، فسادوال، پاسوال،ظلم وال  و جیب پال شوند. اگر رشوت نمی بود  چطور صاحب زنان متعدد و زیبا روی می شدیم. اگر رشوت نمی بود  به انقدر هوتل که ساخته شده چکسی میرفت؟ اگر رشوت نمی بود کی بما پاسپورت خارج را میداد ؟ اگر رشوت نمی بود انتحار از کجا می شد؟ اگر رشوت نمی بود  برادر کرزی بینوا چطور قاچاق تریاک و هیروئین میکرد؟ اگر رشوت نمی بود  برای اینقدر پولیس  و دیگران چی ضرورتی بود و از کجا برایشان کار پیدا می شد ؟ اگر رشوت نمی بود  دریور خلاف کار چرا گرفتار می شد ؟ اگر رشوت نمی بود چرا اینقدر سلاح وقت جمع نمی شد ؟ اگر رشوت نمی بود اینقدر دالر و یوروو پوند کجا می شدند ؟ پروژه ها چرا نا تکمیل میماندند ؟ اختلاص از کجا می شد ؟ آثار موزیم ها چرا غارت می شدند ؟                      
 خلاصه همه اینها از طفیل رشوت و رشوت ستانی  به میان آمده اند ورنه این کشور و ما ساکنان آن بهیچ بدل شده بودیم. رشوت اعطای خداوند است  که هرگاه از آن رو بتابیم در دنیا و آخرت خوار و ذلیل میگردیم زیرا به نعمات الهی کفران کرده ایم.
پس با اینقدر خوبی که رشوت دارد چرا از او بد بگوئیم و چرا  از او رو بگردانیم ؟  ازینرو  میگوئیم زنده  و همیشه باد رشوت و رشوت ستانی در این کشور نامدار و دربین شیران کارو زار  میدان تاخت و تاز این مسلک گرانمایه.  خاک بر سر  تلویزیون طلوع که هر شب  در برنامه امروزامشب از رشوت بدگوئی دارد.
                                                                                                                                                           
والسلام
رشوت گیر