آرشیف

2020-3-7

شاه ولی آرین

تورې سترګې

که یـوه شېـبـه ژونـدي اوسـم تـیـار یم
د جـانان د سورکو شونـډو طلبګاریـم
 
ستا د مستو تورو سترګو په پـیاله کې
تـل تـر تـله بـه نـشـه او هم خمار یـم
 
۲۲/۰۹/۲۰۱۷
اغوس
دنمارک
 
 شاه ولی ارین