آرشیف

2016-9-4

توخوبی
سلام دوستانم .امید این تحفه ناچیز مورد پسندتان باشد
 میان جمله مهرویان توخوبی
 به ترک وتاجیک وافغان توخوبی
ندیدم مثل تودرکیندیوالی
شیخلمند را پیر وجوان توخوبی
 هموتو تهله وسومک وگرما
و به حسن خود زوردکان توخوبی
 به قطس.علیا وسفلا و نرکو
به غلمین اودک وویشتان توخوبی
 به زای حسین وده مرده وقبچاق
 زه همه قوم آقا جان توخوبی
 رویم در طرف ملمنج وکنداخ
 به دیوالک وگورزوان توخوبی
 بدست راست رویم باسوی مرغاب
 به جع ووضع وهم واجان توخوبی
 زشرق شهر خود دیده بیاییم
زصوفک تابه اشترخان توخوبی
تمام زای رضاءرا گر بگردی
 نباشد مثل تویارجان توخوبی
به یارفولادندیدم من خرامان
میری را هم همه یکسان توخوبی
دهک وخاک یارک ودولینه
جری شوربارا تاخواجه گان توخوبی
 به پسابندنرفتیم امنیت نیست
 شهرک رابا مهی خوبان توخوبی
 به تیوره جمع خوبان زیاد است
به قوم غوری وپهلان توخوبی
دهن مرغه وکمنج و بید ان
به جمله قریه بی بیان توخوبی
ده سبز دره قاضی و وتوبچی
تیلک را تا تهی میدان تو خو بی
 هرات وزابل وغزنی وکابل
 سالنگ راتاخودی بقلان توخوبی
 بسوز دل خود گوید ..وفایی
.. بنام خالق رحمن توخوبی
مورخ :6/5/1394