آرشیف

2017-3-8

afrotan3141

توجیه دموکراسی مافیائی با نگاه طبقاتی شبه مذهبی در افغانستان !

به عنوان نطق قبل ازدستوردر یادداشت هفته قبل به عنوان " دموکراسی مافیائی  با قرئت بنیادگرائی مذهبی!" گفتیم و نوشتیم که چگونه وباچه ترفند های شبه مذهبی نظام فاسد وغارتگرحاکم برافغانستان را توجیه شرعی میکنند ؟! همچنان تأکید کردیم که هرگاه از تاریخ سیاسی آخیر کشور افغانستان سخن می گوئیم تنها نه باید به راه بلدانی اکتفانمود که از آنسوی آب ها برای غارت و شِکار ارزشهای حیات  تاریخی کشور ما حضور یافته اند . این قلم برای چند مین بار از ترفند های یاد آوری نموده است که بیگانه های طماع و غارتگر پروژه انحراف افکار عامه را که بتوانند  با براه انداختن هیاهوی مختصر توجه عمومی توده های عوام کالانعام را از مسائل اصلی و تاریخی کشور بسوی جنگ های زرگری معطوف دارند براه انداخته است . 

 

ادامه مطلب در اینجا