آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

توجه به محیط زیست توجه به همه ابعاد زندگیست

خوانندگان گرامی وهمشهریان قدر مند به این واقعیت متوجه باشند که مسئله حراست از محیط زیست به معنی مراقبت لحظه به لحظه از زندگی است.لذا فکر نکنید برای فعالیت ها درین عرصه موسم وفصل خاص مشخص ومعین شده نه خیر هر لحظه باید متوجه بهبود محیط زیست مان باشیم درست است که فصل بهار فصل توجه به افزایش زمینه های سر سبزی وفصل تا بستان فصل مراقبت ونگهداری ورشد دادن جوانه ها ونهال وتیر ما ویا خزان ارزیابی وآمادگی برای بذر وغرس نهال های در سال آینده وزمستان طبعا فصل محافظت ومراقبت وآمادگی برای کار های سال اینده است.البته آنچه اشاره شد در بخش سر سبزی بود که بیشتر به محیط بیرون از خانه ارتباط دارد.امادر بخش نظافت محیط زیست وزندگی وگوارا ساختن فضای زندگی وگرفتن آکسیجن صاف وگوارا توجه غیر موسمی در کار است یعنی خانه حویلی سرک وجاده که راه میرویم .بعضی شهروندان مسئولانه به سر سبزی میکوشند که قابل قدر است.مهم یست که ساحه توجه محدود است البته حویلی هرکس محل تصرف آن است که بدون مزاحمت ودغدغه روی آن کار میکند.هرکس حویلی خودرا سبز نگهدارد معنی اش این است که به محیط زیست وسر سبزی علاقه دارد وهمه محیط را میتواند سر سبز وزیبا وپاک سازد.

محیط سالم زیست برای همه:

 وقتی توجه به محیط زیست میگوئیم منظور این نیست که تنها به صحت وسلامتی انسان از لحاظ زیست محیطی توجه شود بلکه توجه وپرورش همه پدیده ها ومظاهر رزندگی از أهمیت خاصی بر خوردار است.مانند حیوانات چرندگان ونباتات وغیره….

در سفریکه به ولسوالی ها داشتم جا دارد از زحمتکشی های قوماندان امنیه ولسوالی تیوره ومسئولین ولسوالی ساغر بخاطر گسترش ساحه سبز وتوجه به حیوانات کوهی وپرندگان قدر دانی کنم. درختان بادام در کوه های زه نوروز ویخن سفلی ولسوالی تیوره در حال رشد است واز قطع ایشان درست جلوگیری شده وبه همین تر تیب محیط که در ادارۀ حکومت بود در ساحات دو ولسوالی تیوره وساغر کاملا سبز ودیدنی میباشد از طرف دیگر شکار پرندگان و حیوانات کوهی نیز ممنوع شده ودر سال جاری کوه ها ودره ها حیوانات وپرندگان زیاد را در دل خود جا داده وحیوانات از مصئونیت بیشتری بر خورداراند. خوشبختانه در مسیر راه ولسوالی شهرک وبرخی مناطق دولینه نیز مورد توجه مسئولین قرار گرفته بود.چنانچه ساحات سبزی در ولسوالی شهرک خیلی افزایش یافته بود ومحیط کاملا برای موجودات زنده وپرندگان گوارا بود.بلی این گوارا بودن زاده بستر امن وآرامش است که خداوند مارا از بد امنی نگهدارد.

در سفری کوتاهی به ولسوالی های دولینه، پسابند، تیوره، ساغر وشهرک داشتم ودر یک ارزیابی  وضع محیط زیست را از لحاظ سر سبزی قناعت بخش یافتم.وارزیابی خودرا چنین مینویسم.

* جنگلات دولتی وطبیعی در اطراف ولسوالی، پسابند، تیوره ساغر شهرک خیلی چشمگیر بوده واز شکار حیوانات وپرندگان جلکوگیری شده بود.البته ولسوالی دولینه جدید است امید وارم آبادی آن بیشتر شود.

*  هدف از سفر به ولسوالی ساغر علاوه از تأکید بر حفظ جنگلات کوهی آن ولسوالی که نهایت وافر است  ومشوره پیرامون مراقبت از جفت پلنگ ودو چوچه شان بود که در بین کوه های زار مرغ کوه أجل وتنگی درزاب زنده گی مکینند.به مسئولین ولسوالی ومردم محل توصیه شد تا از شکار ومزاحمت همچو حیوانات خصوصا پلنگ که نسل آن در غور در حال انقراض است جلوگیری شود که همه وعده همکاری دادند.

* سوم مسئله مشاهدۀ إحداث سرک جدید بین منار جام وکمنج بود که به اثر سعی وتلاش مردم عملا مورد استفاده قرار گرفته بود وحکایت از زحمتکشی خیلی زیاد داشت و.احداث این سرک ضمن فوائد دیگر به محیط زیست نیز فوائد زیاد دارد فاصله کوتا شده که دلیل بر جلوگیری از مصرف مواد سوخت اضافی است وهم آهسته آهسته محیط سبز و آباد میشود ورفت وآمد مردم باعث جلو گیری پنهانی از قطع جنگل، شکار حیوانات وپرنده گان میشود.ازین اقدام مردم قدر دانی مکینم وامید وارم روزی همه مناطق زیر نظر مردم سبز وقابل استفاده شود.

 

مسئله زیست مسئله حیات است.حیات که گرانبها ترین سر مایه در نزد هر انسان است باید خیلی جدی گرفته شود.لذا توصیه  وظیفوی ما این است تا همشریان ما وقتی محلی را برای زندگی در نظر میگیرند یعنی وقتی خانه را إعمار مینمایند کوشش کنند به مسئائل نظافتی آن توجه بیشتر بخرچ دهند از نم ورطوبت در امان باشد واز محل پرورش وتر بیه حیوانات کاملا دور باشد و درمورد تسخین وتنویر گرمسازی وروشنی از تسهیلات استفاده کنند که ضرر آن از نفع آن بیشتر نباشد.ما در برخی محیط ها ها به استفاده از روش های نا مناسب وکلاسیک مواج میشویم که این مسئله باعث ایجاد وگسترش خزندگان وحشرات وسر انجام مریضی ها میشود.برای گرمساختن تا هنوز از شوره حیوان استفاده میکنند که بوی بد آ ن باعث زنده شدن و انتقال حشرات میشود.حالا دیگر باید از ،گازچوب، ذعال وبرق استفاده کنیم که خود ما میتوانیم آن را تهیه کنیم مشکل نیست.شاید از قیمت آن حراس داشته باشیم.همان زحمتی که به جمع آوری شوره کشیده میشود به غرس نهال وجمع آوری محصولات کوهی  مانند زیره گوشتک شرین بویه انغوزه وبرزت وغیره شود قیمت گاز را پوره میکند…

راستی منابع دین خصوصا قرآن آب را منبع حیات گفته اند اگر خوب دقیق شویم این واقعیت را در میابیم که آب منبع رویش حبوبات  وغذائی رشد نبا تات و دلیل ادامۀ زندگی انسانها حیوانات نباتات وهمه موجودات است.اگر هموطنان ما توجه کنند در حفظ ذخیره واستفاده آب از فکر کار بگیرند دیگر مشکلات شان کم میشود.آب را ذخیره وبند های کوچکی بسازند که بتواند داینموی کوچکی را بگردش در آورد اقلا برق خانه را تهیه کنند ونهالیکه غرس کرده اند رشد دهند وچوبش را یا بفروشند ویا خود مصرف کنند…ویا با خرید یک سولار کوچک این مشکل را حل کنند.البته در گرمسازی میشود از چوب استفاده شود چوبیکه خود همشهریان ما غرس میکنند وبجای  رفتن بکوه از شاخچه های درختنان استفاده کنند.هیچ گاهی درخت را از ریشه نکشید تنها از شاخه وتنه آن استفاده کنید تا دوباره قابل استفاده باشد..البته روش های استفاده از آب زیاد است که انشاء الله ریاست آب یاری وفوائد عامه به مردم رهنمائی وهمکاری مکینند.امیدوارم همه دوستان در ساختن محیط زیست سالم برای همگان تلاش ورزند تشکر….