آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

توجه به استاد عرضی حسین

استاد عرضی حسین ، باشندۀ ولسوالی پنجاب بامیان ، از سال 1345 تا حال در لیسۀ مرکز غور و لیلیۀ مربوطه اش با صدق ، اخلاص و پاگیزه گی ، اجرای خدمت می نماید ، بزرگواری و اوصاف پسندیده اش ، او را به یک شخصیت افسانوی تبدیل کرده . تقریباً دو نسل از تحصیل یافته های غور، در داخل و خارج کشور، شاگردان استاد هستند و او را ، عاشقانه دوست دارند ، وی هفتاد سال دارد ، دفتر سوانح و سابقۀ کاری اش مفقود گردیده و از حق تقاعد محروم شده است . بنا به پیشنهاد تعدادی شاگردان سابقۀ استاد، از جمله دکتورغلام حیدر یگانه از لندن ، استاد محمود بی پروا، استاد فضل الحق فضل ، الجاج محمدقاسم علم و غیره تصمیم گرفتند که علاقمندان موصوف ، مطابق امکاناتی خویش برایش کمک های در نظر گیرند ، اخیراً به اهتمام فرهنگی های غور از جمله الجاج علم، یک نمره زمین از شهرداری چغچران به نرخ چهل هزار افغانی از ولایت، برای استاد سهمیه داده شده و استاد فضل الحق فضل داووطلب شده که کمک های احتمالی دوستان استاد را جمع آوری نموده و امکان ساختن یک خانۀ گلی را برایش مطرح نماید . تا حال محمود بی پروا (ده هزار افغانی) ، استاد فضل(پانزده هزار افغانی) پرداخته اند ، عبدالغفور غوری از هالند وعدۀ ارسال (ده هزار افغانی) را داده ، عدۀ زیادی می خواهند مبالغی ارسال نمایند . دوستانی که به این خیر بزرگ سهیم می شوند ، میتوانند وجوه نقدی خویش را به حساب(97403791) کابل بانک ، مربوط استاد فضل الحق فضل واریز کننند و یااینکه به شمارۀ تیلفون استاد فضل( 0797403791 ) تماس گیرند( در کار های پسندیده شتاب مفید است) . فهرست کمک ها و کمک کننده ها ، به طور متواتر منتشر می گردد و گذارش نهایی در جراید ، مجلات و آرشیف ها برای همیشه محفوظ خواهد ماند . 
تاکید می شود اینکه ، همت استاد عرضی ، مسنغنی از چنین تقاضای می باشد ، اما حمایت از استاد بزرگ ، نمایانگر فرهنگ دوستی، حقشناسی ، عاطفه ، بلند همتی و سرفرازی تحصیل کرده های غور خواهد بود.