آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

تهمت طاعون

هـمـیـن غـوغـای بـی پـا یـان کـه از افـلاک می‌آید
بـضـد نــا خــدا بـاشــد مـگــر درد نــاک مــی‌آیـــــد

بـســوزو اه و وا ویــلا زدلـهــای غـمـیـن بـیــرون
ز تــار و پــود مـظـلــو مـان ز روح پــاک مــی‌آیــد

بـسـنـگ ظـلــم بـشـکـسـتـن همان فا نوس قلب ما
کـــزو آتـش جـهـان گـیر است نگر بی با ک می‌آید

زبـس گـلـهـا کـه بـبـریـدنـد از آن بــاغ حـیـات مــا

تــو گــویـی سـیـل هــای خـون ز پـای تـاک می‌آید

غــریــو آشـنـا زانـجـا کـه پـیـچـیـده بـه اسمان ها

ز طــرف سـا کـنـان خـاک عـجـب غـمنا ک می‌آید

کـنـنــد تـو فـان وحـشـتـها هـیـا هـوی بـپــا دارنــد

صــدای تـهـمـت طـا عـون زان تـــر یــاک مـی‌آیـد

شــده گـمـنـام نـازیـهـا زچـنـگـیـزش اسـر گم کرد

صــدای پــا رهــر بــامــی ز آن ســفــاک مــی‌آیـد

نــویــدی گــر بــود بــر مــا کـجـا عـقـلـی کند باور

در آن مکر است و تزویری بـظا هر پاک می ایـد

بـود بـازی بـدست کـس کـه پـنـدارش جـفـا بـا شد

بـچـشــم اهــل روشــنــگـــر بـسی هولناک می‌آید

 

اکتو بر 2009