آرشیف

2018-11-5

محمد سرور انوری غوری

تهدید های احتمالی که می تواند منافع ملی را متضرر سازد:

 

هانس مورگینتا ومتعقداست منافع ملی ممکن است به چهارطریق ذیل مورد تهدید قراربگیرد :

1- بوسیله افراد داخلی(افرادیکه دارای ایدیالوژی واعتقادات سیاسی مخالف باایدیالوژی حاکم کشورباشند ).

2- بوسیله اقلیت های مذهبی ,قومی وفرهنگی .

3- بوسیله سازمانهای بین المللی مانند تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برلزوم اعمال تحریم های بین المللی.

4- بوسیله تجاوزکشورهای علیه یک دیگر.