آرشیف

2018-9-24

دوکتور ص. سعیدي

تهدید به هدف قبول ادامهء انقیاد!

دزدان دزدان را ګویند که  نمان و یا یاد دهانی به بوتل پيپسی است؟
بازرس و مستنطق ویژهء امریکا دزدان و شریکان محلی را طعنه میدهند. بلی در حد طعنه، انظار، کماکان راضی کردن به غلامی و اجرای برنامه  های جدید  بر شریکان جرم خویش تمرکز کرده اند و میگویند که از پولهای کمک شده که این نوکران داخلی شان آنرا حیف و میل کرده اند، ملکیت ها و عقارات در دوبی و… خریدند. 
اما محاسبات نشان میدهد که یکی از عوامل ازدیاد کمک های بزرگ‌ اقتصادی به افغانستان همین درک مسوولین خارجی کمک!؟ به افغانستان از  بی کفایتی جانب افغانی از تنظیم بهتر این کمک های خارجی بود که کمک ها را روز تا روز بلند بردند و از هر دالر قراراحصاییه های جهانی  ۸۰ سنت را خود واپس دزدیدند و حیف و میل کردند!

این است اصل و کل تخلف و جنایت!
و اما وقت و ناوقت عوامل بلند شدن سروصدای مستنطق و بازرس ویژه و خاص امریکا در رابطه به باز سازی افغانستان در چه هست؟ این نوع خبرها در مقاطع مختلف تاریخی و زمانی از یک جانب مصروف سازی ذهنیت عوام مردم اما در پهلوی این عامل و مستهلک داخلی عامل خارجی و روانی نیز  دارد.  
ایجاد ترس در بین نوکر سابق یکی ازین عوامل مهم نیز  است. بلی چیزی دیګر جز ترساندن غلام نیست. فهماندن ایشان است که درین راه بازګشت و عقب ګرد وجود ندارد و نیست. این جاده یکطرفه است.   اګر کما کان یوغ نه کشیدی، اندوخته هایت برایم معلوم است. اصل مال غارت را با مفاد آن از دست خواهی داد و بوتل پيپسی بیش نیستی! 

ګاو را با پوست آن خود شان و غدود را شریکان بی کفایت داخلی شان حیف میل کردند اند و اما حال این تهدید ها!
کمپنی سوپریم و کمپنی…امریکایی ملیاردها دالر پول مردم افغانستان را در ګمرک و مالیه حیف و میل و اختلاس کردند  و این را امریکاء رسماً اعلام نیز کرد، اما آب از آب تکان نه خورد. کابل بانک ګوشهء کوچک این تخلفات بزرګ است که ګرداننده‌‌‌‌‌‌ډ خارجی و حق بګیر خارجی اش مانند محور اساسی باقی میملند.  بلی درین میان از ګاو غدودی به نوکران افغانی خود نیز دادند!
کمپنتی امنیتی که امنیت هوتل کانتیننتال را به عهده داشت و درآن ديپلوماتان ارشد افغانی مفقود شدند و رئيس کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ کشته شد، سفیر امریکا در کابل با تفاوت چند دقیقه جان به سلامت برد،  کمپني امنیتی متعلق به برادر رئيس دفتر رئيس اجرائيه افغانستان است که خس ملیاردی ازین اختلاسهای بزرگ نصیب شان شده است. 
این و نمونه ها زیاد اند که قرار تمام محاسبات و ارقام هدف ازین آوازه ها بجز ادامهء برنامه های خود شان و تحمیل اهداف بعدی بر شریکان داخلی و متخلفین خورد از فماش داخلي چیزی دیگری عملاً نیست. واگر هست چرا دست بکار نمی شوید؟

مصارف این مقبره های ملیاردی را کی و‌از کدام فصل و باب میپردازند؟
دهها و صدها سوال لاجواب دیگر که در صورت وجود ارادهء راستین سیاسي حتی من نیز در تهیه جوانب عادلانهء آن مساعدت کرده میتوانم. چه رسد به دهها متخصص فنی و مسلکی که قادر به شناخت متخلف و تخلف و اخذ تدابیر م‌ؤثر در زمینه اند. 

پایان بی پایان 
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۲۴/۰۹/۲۰۱۸ 
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸