آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

تنگی فضا

 

از بهردیدن تو به چشمم نظر کم است
در وصف تو کلام مراشعر تر کم است

سر تا به پای عشقم ودانم که این بها
ریزم به پیش پای تو چون موی سر کم است

ابحار را اگر سر انگشت تر کنم
خوانم کتاب وصف تو پا تا به سر ، کم است

تا درد دوری تو نویسم شب فراق
تا آخر معامله نور قمر کم است

افتاده ام ز پا و براهت نشسته ام
عمر مرا رسای بلند کمر کم است

فر یاد میکنم که ز جان خواهمت ولی
جا درفلک به گفتن همچون خبر کم است

«واهب»زعمرخویش ندیده ست حاصلی
دلدار را ز وادی قلبش گذر کم است

02-07-2011
صالحه وهاب واصل
هالند