آرشیف

2018-5-14

afrotan3141

تنگنا های جاری و ارشادات تازه داروغه ها!

در حالیکه از آسمان آتش می بارد و اززمین فریاد میجوشد و همه چیز رنگ خون وبوی باروت را گرفته است ، داروغه های از ارگ و سپیدار و اپوزسیونی که گاهی از آزمیر شریف ترکیه وگاهی هم از درگاه عالیه  شمشتوی دارالامان  جوقه های از بینوایان و درد دیده گان میهن را برای شنیدن خطبه های فریب ودروغ فرامیخوانند.بلی این برای چندمین باراست که دراوج یک تظاهرریأکارانه و مباهات مصنوعی برالقابی چون سرقوماندان اعلای نیروهای مسلح ورئیس جمهورمنتخب مردم افغانـــستان !! و آنسو ها نیز بر امیر مجاهد ، رهبر جهاد و آزادی ، امیر صاحب ….و صدها لقب صغیروکبیر دیگر آنقدر خطبه های وحشتناکی به گوشهای مردم می خوانند و آن چنان بدور از واقیعت های زمینی به شیوه فالبینی مطرح کرده که اکنون باور پیداکرده اند هرآنچه را که می بینند باورنکردنی اند .
اقیانوس عظیم توده ها این گرسنه گان عطش زده با زبان خشک در دهانی تفتیده و در ازدحام متراکم انسانها که تا بلند ترین بلندای تاریخ شعله وارموج می زنند نه تنها ناظر بر این قیافه های کارتونی میکروفون بدست اند بلکه با طنین رسای عصر حاضر شکست رسوائی  این دست نشانده گان کاذب را نیز اعلام میدارند . البته اعلام این شکست مفتضحانه را نه به دلیل اینکه گویا مخالفان ساطور بدست  آنها چنان از اراده و منطق قوی بهره مند اند که به گفته شاعر« آفتاب آمد دلیل آفتاب !!» نه هرگز نه !