آرشیف

2014-12-13

نجم الدین الهام

تنها توئی

بـشـنـو زدل آوازدل خـوب گـوش کن زیراتوئی            کـس نـیـسـت دستـیـار دلـت تـنـها تـکـی فـردا توئی
ایــن نغـمـه آزادگـی ازمـکــتــب مـا زاده  شــد             درمــــوج   آزارت  مــرو افـسـانـــه دریـــا تــوئی
دسـتـان چـرا بـالا کـنـی ازآسمان خواهی مدد؟            ازخـود بـخـواه، فـکـری بـکن،همت نما،والا توئی
گـمگـشـتـه امـروز تو  گمشده سال من   است             مــردی خــدا! برخـودبـیـا!  آخـرچـرا؟ پـیـداتــوئی
نازش مکش اشکت مریزدستت مبرپیش کسی             بـرهـمـتـت تـوهـیـن مـکـن دررسـم وی تـنهـاتوئی
بـاچـرخ ما نـفـریـن مکن ازبیخودی بیخودمگو             کاری بکـن عشـقـی بسـازسـشهـزاده رویـا توئی
با سرنـوشـتت افسری کس نیست سرکارسرت             سـوقـش بـده  سـوی ابـد چـون ازازل   تـنهاتـوئی
آری خـدای خـود تـوای  فـرد  ضـعـیـفی نـیـست             چون وی بدل عشقی بگیرهم وامیق وعذراتوئی
کـابـوس دوزخ بـاعـث نـومـیـدیـی حـالـت شــده
لـطـف بـهـشـتـی رابـگــوروزوشـب یـلـدا تـوئی
 
 
26/07/2010pune-India
 
 نجم الدین(الهام)  محصل – هندوستان