آرشیف

2015-7-4

عصمت الله راغب

تنش های موجـود میـان غنی و کرزی در ارگ!

خبرها حاکی از آن است که آقای غنی پس ازینکه به کرسی ریاست جمهوری جلوس زد وبلا درنگ خود را با عربستان سعودی وپاکستان، دوکشور حامی تروریست والقاعده درافغانستان نزدیک ساخت وبیشتر از هرچیز دیگر سفرهای پی درپی غنی به پاکستان ظاهراً برای جلب توجه آنها به منظور  ریشه کن سازی لانه های تروریستی که این خود نیز برمبنای یک ترفند وخاک زدن به چشمان مردم بنا شده بود، خشم کرزی را دو چند ساخته است. کرزی به عنوان یکی از سیاستمداران افغانستان که قریب به چهارده سال بحیث رییس جمهور افغانستان بود، با وصف اینکه نتوانست برای ریشه کن سازی لانه های تروریستی گام های عملی وقابل قبول برای ملت افغانستان بردارد، ولی از بعضی تلاشهای آن هم  ملت و هم تاریخ چشم پوشی نخواهد کرد. اما جای شک باقی نیست که ایشان در این مدت طولانی موارد خوبی را تجربه ومطالعه خیلی خوب از اوضاع افغانستان وکشورهای منطقه وجهان ونقش آنها درامور افغانستان، بخصوص پاکستان بخود دارد. اما همینکه غنی بنابه خواست پاکستان که عامل قتل های زنجیری ودشمن مردم افغانستان از شصت وهفت سال به این طرف است، روابط خویش را نسبت به هندوستان که دوست دیرینه وهمکاری دایمی افغانستان درمنطقه به شمار می آید و تا امروز همکاریهای خیلی بنیادی واساسی را در تمام سطوح با کشور افغانستان داشته، بطی تر ساخته است؛ علی الرغم این همه حسن نیت هندوستان در قبال افغانستان ویک از طرفداران حکومت آقای کرزی در مدت چهارده سال گذشته، غنی همه را نادیده گرفته سفرهای خویش را به  کشور همسایه پاکستان تشدید بخشید وکاهش روابط افغانستان با هندوستان را بنابه خواست پاکستان رسانه ای ساخت، در این میان  کرزی نسبت به برداشتهای شخصی وسیاست های پشت پرده وبه زعم خودش مطالعه که از تاثیرگزاری منفی وچگونگی نقش مخرب  پاکستان درامور افغانستان دارد واز سوی دیگر گفته می شود که کرزی در نزدیکترین فاصله خواب رسیدن به قدرت دوباره را می بیند، ازین عملکرد غنی سخت ناراحت شده، نه تنها اینکه عملکرد غنی را بی پاسخ نگذاشت؛ بلکه آن را با حرکت های سیاسی خویش درس عبرت آمیزی داده وسخت متوجه اشتباهاتش در حفظ روابط با کشور های همسایه منجمله پاکستان ساخت وحتا خبرهای منشتره از ارگ می رساند که غنی پس از تفاهمنامه اطلاعاتی بین افغانستان وپاکستان که حساسیت های مردمی را نیز همراه داشت ، آنچنان تلخه ی ننگ کرزی را به جوش آورده که دربین خانه خود وغنی در داخل ارگ دیواری فاصل بین خانهای مسکونی شان ساخته اند وکرزی گفته است تا زمانی که غنی از چنین روابطی با پاکستان دست بردار نشود هرگز با وی از روی مسامحه راه نخواهد رفت واین اعمال کرزی چنان وحشت را در دل غنی انداخته که غنی در این روزها بی لاوقفه در پی میانجیگری ووساطت بخاطر زدودن تنش های موجود بین دوخانواده قدرتمند پشتون است. اما سخن آقای کرزی که اخیراً قدرش به مردم افغانستان پس از بیکاره گی حکومت وحدت ملی ثابت شد وهمانطوریکه ایشان از پایگاه مردمی ونفوذ سیاسی خوب تری برخوردار است،  خطاب به غنی این است که تا وقتیکه از داد وستد اطلاعاتی  دست بردار نشود وتوازن رفتار با همسایه ها را دوباره حفظ نکند هرگز  سر آشتی پیش نخواهد گرفت.
تلخیص سخن اینکه حرفهای پیرامون امضای تفاهنامه امنیتی بین افغانستان وپاکستان بنابه هرملحوظات که بوده کرزی را سخت درمخاطره انداخته است، اما برعکس نزدیکی کرزی به کشورهای بزرگ منطقه وجهان وهمچنان ادامه سفرهای مکرر به هند، چین و روسیه که دو و سه کشور بزرگ در منطقه وهم درجهان دربرابر هم پیمانان غنی یعنی امریکا وپاکستان محسوب می شوند، اینها درواقع درد سریست که غنی به سختی می تواند آنرا تحمل کند واین کشورهای حامی کرزی در حقیقت رقیبای بزرگ اقتصادی ونظامی برای دوستان غنی هم در منطقه وهم دررجهان بحساب می آیند. شما بیاد دارید که کرزی پس ازسفرش به روسیه که نیز یکی از مخالفین سرسخت امریکا محسوب می شود، پس از بازگشتش به افغانستان امریکا را درافغانستان شکست خورده اعلان کرده ودرزمینه برای مقابله با هراس افگنان والقاعده وداعش خواستار همکاریهای از چین وروسیه شد که این خود هشداری برای امریکا وهم برای حکومت وحدت ملی بخصوص غنی وهمتایان غنی بود.
 ازسوی دیگر در این روزها خبرها همچنان می رساند که کرزی این دید وبازدید شان از کشورهای قدرتمند جهان مثل روسیه وچین…به نحوی درپهلوی اینکه هشداری به رهبران حکومت وحدت ملی و به همتایان شان یعنی امریکا داده باشد از آنها(چین روسیه) خواستار همکاری شده بدینوسیله مصمیم است تا با اعضای کابینه قبلی خویش که تاهنوز باوی وفادار اند، متحداً اعلان اپوزیسیون نمایند تا یک بار دیگر قدرت وهیبت خویش را علیه غنی همکاران غنی در منطقه وجهان وحکومت وحدت ملی نیز به نمایش بگذارند.

راغب
12/4/1394