آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

تندیس

 

کجاست  مایکل آنژ؟
تا تندیس تو را بتراشد
با آن اندام و بالای والا
ولبخندطبیعی معصوم
وچشمان درشت نور افگن.
کجاست مایکل آنژ؟
 تا تندیس تو را بتراشد ،
بزرگتر از « هیکل داوود»
شاعرانه تر از غزل غزلها
و استوار تر از منارۀ جام
بتراشد،
نه  در جای خالی بودا،
بلکه در سرزمین سیرزمان غور
در همسایگی هریرود
یا کوه پایه  های  مرغاب
 در صخره های مستحکم چهل ابدال
یا  دامنه های تاریخ ساز ِ  فیروزکوه!
 
 
1/ 2/ 1391
 فیروزکوه/ ساقی