آرشیف

2018-4-30

afrotan

تنبیهات داروغه ارگ و دست آوردهای مجعول حکومت وحدت ملی!

آورده اند کسی که سخت به لاف زدن عادت کرده بود میگفت هروقتی که با قلدران و باج گیران محل دعوی میکنم حرف آخیر را من میزنم ؛ پرسیدند چطور مگر؟و دربرابراین همه  قلدران چه میگوئی ؟ آن شخص با ژست مخصوص اش که بدین سووآنسو نگاه میکرد گفت : می گویم سخت اشتباه کردم با بزرگواریی تان مرا ببخشید! این یادداشت را به سخنان وفرمائیشات  پارادُکسیال جناب محمد اشرف غنی رئیس دولت مبارکه وحدت ملی افغانستان اختصاص داده ایم که اتفاقأ به مناسبت های به شهادت رساندن مرحوم محمد داؤد رئیس جمهور فقید افغانستان وهشتم ثوربه پیروزی رسیدن مجاهدین در خانقاه ارگ شریف ایراد فرموده است اما هیچکسی ندانیست که چرا خانقاه ارگ برای دومین باردر مدت یک هفته میزبان برخی از چهره های بوده که شجرة النسب خویش را به جهاد مردم افغانستان گره میزدند .

https://www.youtube.com/watch?v=z_HB4eYvJY8&feature=youtu.be

به هرحال هرچند از چشم و نظر آگاهان پنهان نبوده و درتاریخ گذشته حکومت وحدت ملی افغانستان نیز داروغه  حرم سرای ارگ به هردلیلی که بوده این چنین اظهاراتی داشته است اما برای نخستین باربصورت رسمی و از تربیون خانقاه ارگ اعلام داشت که تمامی بودجه انکشافی افغانستان مانند صدقات از کمک های جامعه جهانی تمویل میگردد .
شاید حضرت محمد اشرف غنی داروغه ء حرم سرای نه میداند و یاهم به دلیل حقارت انسان جامعه افغانی بویژه آنانی که برویت   فهرست های فرمائیشی از بابت بیکاری در منزل بنام دیدن بزرگترین لاف زن تاریخ و کاخهای مجلل  ارگ آورده میشوند  نه می خواهد بداند که امروز عوام کالانعام نیستند تا قصه های هزارویکشب داستان های تکراری شما را به تکرار بشنوند بلکه این نسل بالنده قرن بیست ویکم است که میدانند در جهان معاصر هیچ کسی دیناری و هبه ای  را نیز  بنام خدا و با پیروی از این ضرب المثل معروفی که "  تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز" هزینه نه میکنند و با دقت و محاسبات  علمی وفورمولهای پیشرفته اقتصادی منافع آنرا چندین برابر نرخ گزاری می نمایند  .!

ادامه مطلب در اینجا