آرشیف

2014-12-26

عزیزالله اقبالی

تمرکزهمه دوستان بر یک مسله

 
 

باعرض ادب سلام به  سایت جام غور و از طریق جام غور به بیننده گان محترم .
اگرکدام اشتباه در نوشتارم است با کمال بزرگواری تان ببخشید.
زماینکه بخواهیم از مسایل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی غور آگاه شویم مجبوریم همه روزه صبح شام یک مراتب ازسایت جام غوربازنموده دیدن نمایم.زمانیکه سایت جام را باز نمایم همه دوستان مسایل اجتماعی و فرهنگی را انتشار مینمایند و از مسایل سیاسی و اقتصادی خبری نیست فقر و ناداری بیداد میزندبیکاری و سردرگمی دامنگیر مردم است.
آیا همه مردم غور مشکل فرهنگی و اجتماعی دارند؟
آیامردم غور در مسایل ناسالم سیاسی و اقتصادی مبتلا نیستند؟
دوستان که در سایت جام غور نظر میدهند از سایر مناطق اندجادارد که در پهلوی مسایل فرهنگی  و اشعار را به نشر میرسانند مشکلات که مردم شان دارند هم نشر نمایند در حالیکه مردم شان در مشکلات متعددی دست در گریبان
اند.
مدت یک ماه است زمانیکه سایت جام را باز مینمایم در مسایل خبری یک عنوان است که راه های مواصلاتی غور توسط زورمندان مسدود گردیده است چرا مسدود است آیا دولت وجوددارد که راه های مسدود شده را باز نماید   آیا کسی میداند که در ولسوالی های تیوره،پسابند،شهرک ،تولک،ساغر،چهارسده،لعل سرجنگل و دولینه  چی میگذرد؟
دولت ،ضدحوادث و فوایدعامه درین راستا مسوولیت دارند ؟
در ولسوالی لعل سرجنگل مردم از سرما سرد جانهای خودرا از دست میدهند در ولسوالی چهارسده مردم به زیر برف میشوند و دولت و موسسات به مشکلات شان رسیده گی نمیتوانند. زمانیکه راه های مواصلاتی این ولسوالیها  مسدودباشد مردم به  مشکلات صحی ،مشکل موادغذای،مشکل سوختی خودرا از کجا تهیه نمایند؟
در حالیکه راه هرات غور باز است فی لیتر تیل دیزل و پطرول در هرات 55 افغانی است و در غور 75 افغانی، کسی میداند که در ولسوالی های که راه های شان مسدود است چی تاثر بر اقتصاد مردم دارد.فی لیتر تیل به چنداست
زمانیکه در فی لیتر تیل 20 افغانی تفاوت در انتقال از هرات الی غور باشد ودرولسوالی ها چی اندازه تفاوت خواهدبود؟ چون وقت کافی ندارم نمیتوانم زیاده روی کنم.
 
باعرض حرمت
عزیزالله اقبالی