آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

تلویزیون آمــــد خواب رفت

تلویزیون آمد خواب رفت
دیر خوابی آمد نماز صبح رفت
تالار آمد غیرت رفت
گاوصندوق آمد زکات رفت
ماهواره آمد حجاب رفت
اصراف آمد قناعت رفت
عروس آمد خدمت مادر رفت
دروغ آمد اعتبار رفت
شراب آمد شخصیت رفت
سود آمد برکت رفت
مُد آمد آبرو رفت
فارسی وان آمد حیا رفت 
(منظور از فارسی وان شبکه فارسی وان است)
تلفن آمد صلحه رحم رفت
شعار آمد عمل رفت
زنا آمد ازدواج رفت
نژاد پرستی آمد برادری رفت
پر خوری آمد سلامتی رفت
رشوه آمد حق رفت
رقابت دنیایی آمد نماز جماعت رفت

نقیب الله ابراهیمی مقیم ایران
تاریخ:23/12/1391