آرشیف

2014-12-28

حسن شاه فروغ

تلــــــــــخ کامی

بارِسنگینِ غمم از مردمِ غمدار پُرس
کوله بارغُصه وغم ازدلِ افگارپُرس

جان نِثاری در دفاعِ کشورِ آزاده گان
ازفداکارانِ سنگر دارو با ایثار پرس

علتِ شوروفغانِ ما درین غُربت سرا
درحضورِعندلیب ازبلبلِ گلزارپُرس

ازدل وجان عاشقِ خاک ودیارِ میهنم
ازوفاداری بِرَو آن مردمِ ابرارپُرس

لاله سان داغِ درونِ سینهٔ ما را نِگر
زخمِ دل ازخنجروتیروکمانِ یارپُرس

تلخکامی هایِ غُربت را،زِهر آوارهٔ
رنجِ دوری وفراق آزادهٔ بیمار پُرس

جنگ و بربادی میهن ازتمامِ دشمنان
تُخمِ کین وافتراق ازقاتل وغدارپُرس

بستن وکُشتن بتیغِ کین، ازهر مُفسدی
مُفسدان دردفترودرجاده وبازارپُرس

دردفاترغیرِ رشوه کارها معطل بوَد
مُرتشی را دایما ازدالروکلدار پُرس

برسرِدینِ رسُولِ حَق تجارت میشود
درقِبالِ پولِ نَقدی ازمُلا طومارپُرس

عازمِ دفترشدی در فکرِنکتایی نباش
ازعیالِ مهربانت جامه وشلوارپُرس

میتوان با جامهٔ رنگین برامد نزدِعام
از یتیمِ پا بُرهنه بوده ای غمبار پُرس

درمیانِ پیاده ومامورخود را گُم مَکُن
ازجنایت پیشه وکُشتارِ ناهنجارپُرس

ازنظامِ بی سروبیال وبی دُم دروطن
ای وطندارِعزیزم رفته ویکبارپُرس

تابکی درانتحارجان داده و ماتم کنیم
ازتمام فاسدینِ حاکم وخونخوارپُرس

ایخدا برحقِ مولودِ شریفِ مُصطفی
ازتمامِ این خیانت کارها یکبار پُرس

ازفروغ خویش شامِ ملتِ روشن نما
ازمظالیمِ سیه کارانِ بی مقدار پُرس

18/1/2014
باتقدیم احترام فروغ ازلندن