آرشیف

2019-7-28

رفعت حسینی

تلخ . . .
 

قصه یی تنها

 

مرا می آزارد

 

درکدامین کوچه

 

ازکدام خاطره

 

باید گام نهاد؟

( (

 

امروز

 

تلخ

 

وغمینست .

( (

 

بادانه های خستهء باران

 

گویی زلالِ غصه فرو می بارد.

) (

 

آوازِ باد

 

در گوشِ درختان

 

یاد آوریّ پریشانیست.

( (

 

چی شد آسمانِ آبی وخورشید

 

کوفراوانی وسبزی

 

چی شد لاله های سرخ

 

وبوی رشقه زارکجارفت؟

) (

 

درزیروروی وادی اندیشه

 

نقش ونگارها ،همه، از قحطیست.

) (

 

اندوه می وزد ازهرسو:

 

دل

 

باز

 

افسانه می طلبد ازمن.

برلین

۲۰۱۹