آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

تقلید از زبــــــــــان دیگران

عادت مردم معمولا همین بوده که طرزتکلم درهر محیط به لهجه وسبک خودشان خوش آیند ومورد پسند قرارداشته وزبان مردم عام کمتر دچار انحراف ویا تقلید میشوند.
این کمبودی دور از سنت وعنعنه زبان خودما فعلا درشهر وده ما دیده میشود. من سالهای اخیر دربیش از حد معمول از زبان افراد واشخاص دارای سنین مختلف بارها شنیده ام که چند کلمه ای خاص را در جاهای نا مناسب استعمال کرده اند. وبه احتمال قوی این کملات وجملات ریشه وسابقه فرهنگی وطرز تکلم در زبان مادری دیار ما نداشته وطوریکه ازصورت کلمه معلوم میشود ازخارج محیط ما آمده است. با وجود اینکه استفاده چند جمله محدود هویت واصلیت زبان مادری یک طبقه مردم را خدشه دار نخواهد کرد لیکن می بینم که استعمال این چنین جملات وکلمات روز بروز در محدوده زبان ما رو به رشد بوده درزبان محل مخلوط شده وکم کم جای نشین جملات و در نهایت ادبیات عامیانه مردم ما میشود.
کابرد  جملات زبان ایرانی وسایر زبانها ازمناطق همجوار توسط افراد سفرکرده منتقل شده اند ازبابت اینکه این کلمات آهسته آهسته با گویش زبانهای مروج مناطق دیارما یکجا شده وعادت عده ای ازمردم گردد.
تشویش ونگرانی وجود دارد که مدت چندسال است که بطور دوامدار دربین باشنده گان شهر ودهکده ها این جملات وکلمات بکاربرده میشود. وهیچ نوع لزومی ندارد که ما بجای جملات، کلمات واصطلاحات سچه زبان مادری کلمات دیگری را که میدانیم از زبانهای اقوام دیگر است بکار بندیم، که درحقیقت یک انحراف ولغزش آشکار از اهمیت زبان ماست. وهمچنان میتوان گفت که این جملات در آینده زبان ما یک مرض مهلک خواهدبود.
همواره استعمال این کلمات وجملات بی مورد وبیجای بکاربرده میشود وبطور نمونه باید نوشت که: دربین مردم این گونه گفته میشود: فلان کس یک گپ لکس زد. من در یک مهمانی لکس اشتراک کردم ویایک غذائی بسیار لکس خوردم همینگونه کلمه لکس قبل ازین درزبان مردم غور سابقه کاربرد واستفاده نداشته ، همین روزها من بگوشم شنیدم که جوانان ماازین کلمه بیشتر به میل ورضای خود درجریان صحبت های شان بکارمیبرند. درحالی متوجه این مشکل شدم که در یکی ازقریه های اطراف استعمال این جمله را دربین مردم شنیدم.
بجای کلمه لکس میتوانیم از کلمه خوب، نقض، خوشدول، بی دول وغیره کلمات مردمی ومروج که تلفظ آن با زبان مادری ما مخالفت ومغایرت نداشته وهمیشه استعمالش با زبان مادری ما بی زیبد.
جمله وکلمه دیگری که هر روز چندین بار بزبان اکثریت باشنده گان شهروده رانده میشود اینست که درجواب هرموضوع جواب طلب جمله« مشکل ندارد» را بکارمی بریم اگر کسی بگوید من بخانه شما می آیم  طرف مقابل میگوید مشکلی ندارد، اگرپرسیده شود آیا مرا هم با خود به شهرمیبری جواب همان است که بازمیگوید مشکلی ندارد. وقتیکه از دکاندار تقاضای شود مقدار جنس را برایم به قرض میدهی؟ بازمیگوید مشکلی نیست.
مثل اینکه این جمله کاربرد وسیع دارد ویا برای تکلم آسان به نظرمیخورد ودر چندین جای دیده ام که جمله مشکلی ندارد بی نهایت بکاربرده شده است.
تاجایکه من بیاد دارم وچندپیراهن ازعمرم راکهنه کردم این جمله نیز سابقه ای کاربرد در زبان مردم نداشته وهمچنان درحالت جاری صحبت با زبان ما همخوانی نمیکند وطرزتلفظ وتکلم جداگانه دارد.
جمله مشکلی ندارد برای فعلا ورد زبانها شده وبیشتر ازکلمه لکس مورد بهره برداری قرارگرفته است وچنان آزادانه با آن صحبت میشود که گوی صدسال سابقه درزبان و دهان ما داشته باشد.
فکر میکنم برخی بی خبراز آن هستند که به مرور زمان کلمات وجملات اضافی از زبان مادری در ذهن ما جای گرفته ، ناخوانده ونا پذیرفته بشکل نا خودآگاه این کلمات وجملات غیر وارد زبان مامیشود پس بهتر است علاج واقعه قبل ازوقوع گرفته شود. راه ساده وجود دارد سعی شود به عوض جمله مشکلی ندارد بطور همیش جملات زیبای زبان خودمارا بیاد آورده وبکاربریم تا زبان عامیانه ما برای همیش غنی باقی بماند.
با عرض پوزش از استادان ودانشمندان ولایت ما! البته من دربخش ادبیات چیزی نمیدانم اما طاقتم طاق شد بالاخره  نظرخودرا درباره چند کلمه وجمله اضافی ارایه کردم وضاحت کامل درمورد شناخت زبان وادبیات به دانشمندان رشته ادبیات تعلق دارد هدفم تنها پرکردن خالیگاه موجود بود.
 
پایان
چغچران
حوت ١٣٩٠