آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

تقلب در انتخابات 2014 بحران و بــــــــی ثباتی

 

آوان که سال 2001برج های دوقلو نیویارک به خاک یک سان شده و مقرپنتاگون به خون اغشته گردید، امریکا به یک فاجعهء عظیم رو برو گشت.
سیاست مداران امریکایی وقوع چنین واقعه را بدین بزرگی آنهم در سرزمین پهناور امریکا به یاد نداشتند، به همه حال القاعده به کمک طالبان امریکا را مورد یورش قرار داده بودند،این واقعه ابر قدرت و غول نظامی جها ن چون امریکارا به چالش بزرگ مواجه ساخت، ،محافظه کاران حزب جمهوری خواه که جدیداء به قدرت رسیده بودند واکنش نظامی قوی را در ابعاد مختلف نظامی و سیاسی تدارک دیدند، هیج کشوری در جهان نمیخواست که با خشم شدید امریکا خودرا مواجه سازد، همه کشور های عضو سازمان ملل و شورای امنیت ملل متحد به امریکا اختیارات کامل اعطا نمودند که تا بتوانند که تروریست ها و حامیان انها را منکوب سازند، پاکستان که حامی طالبان بود از واهیمه وترس از امریکا حاضر شد که پایگاه نظامی خویش را در اختیار امریکا قرار دهد و امریکا هم تعهد نمود که اعضا برجسته نظامی ای اس ای که درجنگ افغانستان شرکت داشتند به سلامت از این کشور خارج سازد، تا اینکه بمباردمان شدید نظامی امریکا وفشارقوای مسلح دولت اسلامی افغانستان به رهبری شهید استاد ربانی عرصه را به رژیم دست نشانده پاکستان تنگ ساخت، آنها فرار را بر قرار ترجیح دادندودرپاکستان متواری شدند،ولی پاکستان به هیج صورت حاضر نبود که این شکست را بیپذیرد پاکستانی ها در تلاش نابودی دشمنان طالبان در کابل بودند کنفراس بن به عجله دایر ودولت موقت به رهبری حامد کرزی تشکیل یافت اشتباه بزرگ قانونی ،مارشال فهیم و داکتر عبدالله در ان سالها پذیرش زعامت کرزی در رهبری کشور بود .شخصیت که هیچ گونه طرفیت اهلیت و شایسته گی رهبری نظامی سیاسی را نداشت و به عوض ستار سیرت با کمترین رای یعنی 2 در مقابل 11 رای زعیم کشورشد این یک تقلب روشن وعریان سازمان ملل و ایالات متحده امریکا بود لهذا تهداب تقلب در بن گذاشته شد امریکا و غرب و همه کسانی که در آن جلسه حضور داشتند بر ان صحه گذاشتند.این تقلب اشکار سرنوشت کشوررابه کسی سپرد که شایستگی این کار بزرگ را نداشت، بعداء.جامعه وارد فاز دموکراسی و انتخابات مردمی گردیددر سال 2005 نیز حامد کرزی با تقلب اشکار در قدرت باقی ماند ورنه قانونی ریس جمهور بود .
قانونی گفت که جام زهر را نوشیدم و بیروزی کرزی را پذیرفتم در انتخابات 2009 جان کیری باز هم این جام زهر را به عبدالله عبدالله نوشانید .نجفی وزیر ترانسپورت گفته بود" "من کرزی را به ریاست جمهوری رسانیدم ورنه عبدالله عبدالله ریس جمهوربود" (1) ساختار شخصیت کرزی از نگاه روحی و روانی نا متعادل است چیزی را که میگوید به آن باور ندارد ریا و تزویر جز ء کرکتر آنست ،در انتخابات 2014 حلقه اصلی سناریو بحران را که منتج به بی ثباتی گردیده این جناب عالی بدوش دارد.
تجمع وسیع و حرکت های میلیونی مردم درکنار داکتر عبدالله عبدالله او را چهره مردمی جهت براورده شدن امید ها و ارزو های برباد رفته مردمان افغانستان ساخت، اشتباه کبیتالیزیم امریکای نیز در این انتخابات مشهود بود اتکا غرب و موسسات خصوصی انها در افغانستان تبلیغات مرئی و نامرئی انها به سود یک مهره اهسته اهسته مشکل افرین شد ،و تقلب اشکار منتج به بحران گردید، کانون و محور تقلب ریس دارانشا کمیسیون انتخابات بود و گفتگو های تیلفونی او با والیان و قومندانان امنیه و تیم اشرف غنی ، حاکی از تقلب آشکار کمیسیون انتخابات است، این تقلب هاانتخابات مردم افغانستان را به چالش و دشواری بزرگ مواجه ساخت ،کرزی به سطح نگری عبدالله عبدالله را دست کم گرفت و اعلام داشت که در انتخابات بردو باخت وجود دارد بازنده بعد از سر وصدا بعدا خاموش میگردد، او فکر میکرد که چون سال 2009 اتکا به سناتوران امریکایی این بار هم مهره متقلب دیگر به مردم افغانستان تحمیل خواهد شد ولی غرب امریکا متوجه جدی بحران ناشی از خبط و اشتباه سیاسی سالهای قبل شده اند ،فعلا کس بداند یا نداند کسی بخواهد یا نخواهد کشور به دو بخش تقسیم شده یکی به سوی دیگری به خشم و نفرت مینگرند،و شاید جنگ داخلی دریک قدمی این بحران قرار داشته باشد باز هم تکرار همین سوال مطرح است مسبب این همه بحران کیست ؟؟ 
جوابش عریان و اشکار ؛ارک و دارو دسته مافیایی در ارگ ریاست جمهوری. عبدالله عبدالله دیگر حق ندارد که گامی به عقب بردارد، عقب گرد او جنبش عدالت خواهی ضدتقلب را به یاس و ناامیدی مواجه میسازد، ما از عبدالله عبدالله حمایه نموده ودر راستای براورده شدن آرمانهای مردم خویش که به اورای داده اند مبارزه را به شیوه ها گونا گون ادامه خواهیم داد. تقلب کاران اجازه نخواهند یافت که از راه تقلب به قدرت تکیه زنند.

 

عبدالحی نزهت روزنامهء ماندگار چاپ کابل .1