آرشیف

2016-8-31

مسعود حداد

تقـسیم عـــــادلانه
غین برعین گفت قدرت ،گه ازمن ، گاه زتو  
کرسیِ جمهور ازمن ، تخت و تاجِ شاه ز تو
 
بهر حفظِ ارگ و دفتر ، گرگ ها باشد زمن
  وز برای مکر و حیله ،  گربه و روباه ز تو  
 
  حرص وآزِآتشین ، دارد عطش ازشش جهت  
بهر رفع تشنگی ها ، آب ازمن ، چاه ز تو
 
دشت بکوا را بکاریم ، باهمی و مشترک
لیک درتقسیم حاصل ،گندم ازمن ،کاه  زتو
 
از کویته تا به پنجاب، رود سند از من بود
توبه قم باش ،یا به مشهد،آن مقام وجاه زتو
 
قدرت ما در سماء نافذ شود ، آنگه بدان
زهره ازمن، شمس ازمن،صرف نورِماه زتو
 
هم کمید ی،هم تراژید ، محفلی برپا کنیم
چیغ ازمن، خنده ازمن، ناله ازتو، آه زتو
 
برمنِ بی موی  سر، دستاربابا بس است
 کس نفهمد راز راچون ،سرازمن ، کلاه زتو 
 
 احتیاطی کن ز«حداد» و، زنقدِ خامه اش      
  
شعر بزمی از من و ، منظومهٔ کوتاه زتو

مسعود حداد