آرشیف

2016-11-6

غلام رسول مبین

تقسیم بندی سه گانه اعصار

بنام خداوند زمان

خیلی دُشوار است که درمورد عصر و زمان سخنی بر زبان آورد ولی این را باید بدانیم که اعصار سه گانه قبل از تاریخ به سه گونه اند:

1.  عصر حجر یا یا عصر سنگ The Stone Age

2.  عصر برنز یا عصر مفرغ The Bronze Age

3.  عصر آهن The Iron Age

اعصار فوق الذکر از نظر باستان شناسان و زیست شناسان معروف جهان دوره های قبل ویا پیشا تاریخ را شرح میدهند.
امیدوارم که باستان شناسان و زیست شناسان افغانستانی مان درین مورد ما را یاری رسانیده تا باشد که در لابلای وقایع یی بهتر تاریخی، نیاتاریخی و پیشا تاریخی قرار گیریم.
تشکر