آرشیف

2016-3-1

تقرری محترم فیض الرحمن ملکزاده به حیث آمر معارف ولسوالی تیوره

محترم فیض الرحمن ملکزاده که قبلا در بست پنجم به حیث مدیر اجراییه مدیریت معارف ولسوالی تیوره ولایت غور، اجرای وظیفه می کرد؛ اکنون بر اساس حکم شماره 2314 مورخ 9/12/1394 مقام وزارت معارف، رسما به حیث آمر معارف ولسوالی تیوره به عوض نظام الدین نوری تقرر حاصل نمودند. آقای فیض الرحمن ملکزاده یک جوان رشید، تحصیل کرده و دارای اخلاق حمیده بوده و تقررش را یک تصمیم نیکو از طرف مقام محترم وزارت جلیله معارف میدانم و باور کامل دارم که ایشان در راستای خدمتگذاری به مردم و اهل معارف ولسوالی تیوره از هر نوع تلاش و کوشش دریغ نخواهند ورزید.
طوریکه برای همه مردم علم دوست ولسوالی تیوره آشکار است، آقای ملکزاده در طول مدت چهار سال خدمت اش در مربوطات معارف با مدیریت و درایت کامل به وظیفه خویش رسیدگی نموده است. وی توانسته است شایستگی وظیفوی خویش را برای همگان به اثبات برساندکه باعث اجماع نظر مردم ولسوالی تیوره مبنی بر پیشنهاد وی به عنوان آمر معارف این ولسوالی گردیده بود که مقام وزارت نیز به پیشنهاد و خواست مردم این ولسوالی لبیک گفته و موصوف را به حیث آمر معارف این ولسوالی تعیین نمودند.
در اخیر بار دیگر این تصمیم را به فال نیک گرفته و برای نام برده کامیابی های وظیفوی هرچه بیشتر خواهانم.