آرشیف

2015-1-7

مفتی ابوالفیض بشری غوری

تقدیم به مهاجرین افغانی در اروپا