آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

تقدير از بــرنــــده گان مسابقه كتابخواني حقوق بشر

به تاريخ 31/3/1393 طي محفلي باشكوه از 30 تن برندگان "مسابقه كتابخواني حقوق بشر" با اهداء جوايز تقدير به عمل آمد. 
از لحاظ نمرات وتعداد جوايز، ليسه سلطان علاء الدين غوري مقام اول ، ليسه سلطان شهاب الدين مقام دوم وشاگردان ليسه سلطان رضيه غوري مقام سوم را كسب نموده اند. همچنين شاگردان ليسه هاي نسوان دره قاضي، ليسه پوزه ليچ وليسه تسترغي حايز مقام چهارم تا ششم اين مسابقه علمي وفرهنگي گرديدند. نفراول اين مسابقه محمد شريف ولد غلام رضا با كسب 96 نمره، نفردوم امرالدين ولد غياث الدين با كسب نمره 84 ، ونفرسوم شهاب الدين ولد محمد هاشم با كسب 80 نمره از شاگردان ليسه سلطان علاء الدين غوري بودند. نفرچهارم نيز رحيم الله ولد محمد آصف شاگرد ليسه پوزه ليچ بود. 
همچنين تعداد 8 نفر ازشاگردان اناث ليسه هاي سلطان رضيه غوري، ومتوسطه دره قاضي، با كسب نمرات بالا مستحق جوايز گرديده وتقديرشدند. قابل ذكر است كه اين مسابقه علمي حقوق بشري ، به مناسبت دوازدهمين سالروزتاسيس كميسيون حقوق بشر وروزجهاني اطفال كارگر، بين ليسه هاي تحت شهر چغچران راه اندازي شده بود. دراين مسابقه تعداد 300 نفر ثبت نام نموده بودند ودر روز امتحان 120 شاگرد اشتراك كرده بودند.