آرشیف

2015-1-14

محمد ابراهيم آريائي

تقديراز فعاليت هاي مؤسسه CAH در غور

وقت من گزارش دفتر ساحوي CHA غور كه توسط محترم رحيمي صاحب مسول أن دفتر ارائه شده بود مطالعه كردم بياد سال هاي 1999و2000 افتادم كه درآن شرايط خشكسالي وقحطي بيداد ميكرد فقط موسسه هما هنگي كمكهاي انساني CHA بود كه بكمك وياري مردم ولايت غورشتافت .
خواستم به عنوان يك غوري از خدمات كمك رساني وتطبق بوقت پروژه هاي آن دفتر وكارمندان وطن دوست شان تقديركنم .
بازهم شاهد اجرآ وتطبيق بوقت وخدمات شائيسته اين اداره وپرسونل بادرك شان هستيم .
موسسه هما هنگي كمكهاي انساني CHA از تاريخ ايجاد دفتر درغور فعاليت هاي چشم گيري  را بمردم غور انجام داه است چه در سال هاي خشكسالي وقحطي  پروسه توزيع واننفال مواد غذاي وچه ازلحاظ پروژهاي زيربناي ساختماني ، صحت ، تعليم وتربيه وزراعت مالداري .
مؤسسه  CHA اولين مؤسسه يا انجوي كمك رساني بود كه حاضر شد به غور فعاليت هاي خودرا آغاز كند ودفتر ساحوي خودرا جهت خدمت به مردم غور ايجاد كند در حال كه هيچ مؤسسه داخلي وخارجي حاضر نبودند كه به غور دفتر ايجاد كند .
موسسه CHA  براي آولين بار درسال 1999 دفتر خودرا به ولايت غور فعال ساخت وازآن تاريخ تافعلآ مردم غور شاهد فعاليت هاي بزرگ وچشم گيري بشر دوستانه آن دفتر ميباشند .
موسسه هما هنگي كمكهاي انساني در شرايط سخت بحراني كه خشكسالي وقحطي سخت دامن گيري مردم ولايت غور گرديده بود به كمك وياري مردم غور شتافت كه ما شاهد توزيع هزاران تن موادغذائي به مردم مستحق  غور بوديم ونهايت تلاش كرد بخاطر جلب توجه موسسات داخلي وخارجي وجزب پروژهاي زير بنائي .
كه پروژ هاي زياد را نيز به غور تطبق نموده است چه ازلحاظ توزيع مواد غذائي وچه ازلحاط پروژ هاي زيربنائي ساختماني ، صحت ، تعليم وتربيه وزراعت مالداري .
مسولين صادق ووطن دوست  اداره هميشه بفكر مردم بودند ودرهرجاي كه ازولايت غور پروژ را تطبيق كردند مردم از برخورد ايشان نهايت راضي هستند خودرا از مردم جدا نميدانند.
بخصوص شخص رحيمي صاحب مسول ساحوي آن دفتر درغورشخص صادق ووطن دوست ومدبر هستند هميشه بفكر مردم غور بوده وبخاطر بازسازي وكار بمردم رنج كشيده غور تلاش كرده است كه غوري ها همه شاهد آن هستند .
من از خداوند متعال درراي خدمت گزاري بمردم براي اين ادره موفقيت وكاميابي راخواهانم وبراي پرسونل عزيز شان صحت وسلامتي را ازدرگاهي خالق بي نياز طلب گارم .
از مردم شريف خود ، شوراي محترم ولايتي و نهاد هاي اجتماعي غوركه بخاطر خدمت گزاري وكمك رساني بوقت آن موسسه محترم از دفتر ساحوي وكارمندان عزيز آن اداره تقدير به عمل آورند .
البته اين نظر شخصي من بود قضاوت را ميگزرايم بمردم