آرشیف

2016-8-1

afrotan

تقابل دوگفتمان خرافی استخاره ای وعقلانی دین مدارانه درکودتای ناکام ترکیه !

پیوسته به گذشته بخش یکصدوبیست ودوم :

درست هنگامی که مفهومی بنام مذهب در زیرچکمه های خونین کانگسترهای شبه مذهبی و نگهبانان شبکه های استخباراتی جهانی به عنوان بزرگترین پایگاه ضد تکامل بشری در عصر ما و در میان نسل معاصر شناخته میشود و سکولاریزم " البته نه سکولاریزاسیون "  اعم از سیاسی و فلسفی آن  به عنوان نقشه راه پیشرفت انسان باشنده همه زمانه ها و همه سرزمین ها به حیث بدیل همه نیاز های انسان امروزی در چند سال آخیر با سرعتی خارق العاده موج گسترده ای از هواداران و عاشقان کوری را برانگیخته است
 
لهذا کاملأ طبیعی است که در چنین حال و احوال جامعه بشری سخن گفتن ازهویت و استقلال راستین ملتها از جمله حرفهای  جنون آمیزی تلقی شوند ،  اما دنیای کنونی ما درحال حاضر مانند هر زمان دیگری با دیوارهای از گچ گرفته شده ای از" علم برای علم !! " قالب ریزی شده است و از میان این دیوارهای سیاه و تاریک است که فرعونیان عصر لشکری از توجیه گران تحجر را بنام تسامح دینی دربرابر دیگر ادیان آسمانی  ، با قرئت شبه  عرفانی و استخاره ای برعدالت طلبان راستین می شورانند و توطئه میکنند ، همین چند روز قبل بود که دیدیم چگونه  نخستین حرکت خزنده ای ازاین شمشیر زنان متحجر در کشوراسلامی و آزاد  ترکیه به نمائیش درآمــــد .؟ 
 

ادامه مطلب در اینجا