آرشیف

2015-5-2

محمد سرور انوری غوری

تفکر انتِقادي :

تفکر انتقادی موثریت بسياري دارد که مي تواند در رشد افرد در زمينه هاي مختلف موثر واقع شود :
که ذیلآ چند مطلب را متذکر می شویم.
١– تفکر انتقادي ورشد اجتماعي.
٢– تفکر انتقادي ورشد شناختي.
٣– تفکر انتقادي ورشد اخلاقي.
٤– تفکر انتقادي ورشد رواني.
٥– تفکر انتقادي ورشد علمي.
با توجه به ويژگيهاي گفته شده در مورد تفکر انتقادي واثرات آن بررشد شناختي ،اجتماعي ، اخلاقي ، عاطفي ورواني فراگيران ، همچنين تاثير اين روش بر آينده تربيتي کشورمان ،
ضروري است همه افرادي که به نوعي بر مسائل تربيتي تاثير دارند به اين روش باديد مثبت نگريسته وتمام تلاش خود را براي فراگير نمودن آن به اجرا در آورند.