آرشیف

2015-1-22

روزی خان پیام

تفرقه انداختن هـیــواد در بین اقوام غور

 

 ازروزی که دکترعبدالله هیواد بحیث والی ولایت غورتعیین شد همه ی مردم ازخوشحالی دل های شان درسینه می تپید وبه یک آینده درخشان می نگریستند که واقعا امید وارکننده بود چون وعده های که جناب محترم والی صاحب به مردم رنج دیده این سرزمین داده بود همه  فکرمی کردند که این دفعه غورازاین همه بدبختی ها، ناهنجاری ها ونابسامانی ها نجات خواهد یافت وبه زودی تغییرات مثبتی رونما خواهد گردید، منم بحیث یک دانشجو وقتی که شنیدم والی غورازخودی غورتعیین شده وپلان ها وعده های که داده بود آنقدرخوش شدم که اصلا درزندگیم چنین خوشی را تجربه نکرده ام، فکرمی کردم که مردم متدین غوراین باربه آرزوهای شان رسیده اند. که متأسفانه این یک خیال بود، بازهم نمی گویم که هیچ نوع بازسازی ونوسازی درین شهرصورت نگرفته بلکه خدمات شایسته ای را نیزانجام دادند که بسیارناچیزومحدود است، طویکه وعده داده بود 5% به گفته های خود شاید عمل کرده باشد. بازهم ما درین رابطه کدام مشکلی با ایشان نداریم چون دولت ما یک دولت فقیری است نمی تواند به زود ترین فرصت به همه مشکلات ما رسید گی کند. یگانه بد بختی که والی صاحب برای ما به ارمغان آورده همان تفرقه انداختن دربین اقوام غوراست.
با اظهارتأسف باید بگویم که والی صاحب محترم درتفرقه انداختن مردم غوردست بازدارد، ازروزی که ایشان تشریف آوردند همه شاهد هستیم که جنگ های بسیار دلخراشی دربین اقوام غورصورت گرفته است. درتمام ولسوالی ها جنگ های قومی به اوج خود رسیده است .
ولسوالی دولت یارکه یکی ازولسوالی های با امن ولایت غوراست حالا هی روبه بی امنی می رود وجنگ های قومی وبرادرکشی شروع می شود، که والی صاحب محترم شخصا خودش با طلب کردن یکی ازسران قوم وتشویق نمودنش برعلیه یکی دیگری ازسران همان قوم تخم نفاق را میکارد.
اینکه مردم چه کسی را به حیث کلان یا موسفید خود تعیین میکنند وظیفه خودی شان است، نه اینکه والی صاحب یک شخص را به مهمان خانه ولایت طلب کند ودرغیاب مردم آن را بحیث موسفید تعیین کند .
آیاازنظرشما این کاردرسته ؟
والی حیثیت یک پدررا دریک خانواده دارد درحقیقت شما والی صاحب پدرمردم غورهستید پس نباید بدبختی خانواده واولاد تان را بخواهید. شما مسولیت دارید که  صلح وآرامش را برای خانواده خود    (ولایت خود) به ارمغان بیاورید.