آرشیف

2016-4-24

محمد نصير توكلي

تفاوت «ولا» با « ولایت»

اگر متوجه شده باشید، بسیاری از کارمندان ادارات – به ویژه کارمندان سابق‌تر- عادت دارند در نوشته‌ها و مکاتیب شان به جای « ولایت» از « ولا» استفاده می‌کنند و آن را مخفف « ولایت» می‌خوانند؛ به گونه‌ی مثال: « ولایت غور در قسمت تامین امنیت به نیروی بیشتر نیاز دارد. امید است به این « ولا» توجه صورت گیرد» در حالی که اگر به فرهنگ‌ها و واژه نامه‌ها رجوع شود، در هیچ قاموسی « ولا» به معنی «ولایت» یا مخفف آن به حساب نمی‌آید.
آنچه منابع واژه شناسی در پیوند به واژه‌ی «ولا» معلومات می‌هد، «ولا» به معنی: هول، دلهره و اضطراب|| پیاپی کردن کاری، دم به دم|| و همچنان همراه با «ء» به معنی دوستی و محبت آمده است. اما « ولایت» به معانی : «حکومت  و امارت  سلطان، پادشاهی و فرمانداری» تعریف شده است که منظور و هدف نویسنده‌ در موارد بالا، همین است. اما کاربرد « ولا » به عنوان مخفف « ولایت » هیچ سهولتی ایجاد نمی‌کند و هیچ لطفی در نوشته به ارمغان نمی‌آورد.
در نتیجه باید توجه داشته باشیم که « ولا » به معنی « ولایت » نادرست است و کاربرد منطقی ندارد. تنها شمار معدودی آن را به عنوان یک اصطلاح ساختگی و فرادستوری بین خود به کار می‌گیرند که در کاربرد همگانی دشوار به نظر می‌رسد.